Výzvy a uzávierky v programoch pre rok 2013

08.01.2013

Nadácia Intenda nadväzuje aj v roku 2013 na doterajšiu podporu mladých ľudí prostredníctvom vlastných grantových programov. Našou ambíciou je i naďalej prispievať k vytváraniu podmienok, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti a zároveň aby mali príležitosť aktívne sa podieľať na utváraní jej charakteru.

Prostredníctvom grantových kôl v roku 2013 znova poskytneme finančnú podporu pre rôznorodé iniciatívy mladých ľudí a pre mladých ľudí.

V programe Oživujeme verejný priestor je naším zámerom inšpirovať mladých ľudí k realizácii svojich nápadov v prirodzenom prostredí komunity. Výzva na predloženie projektových žiadostí bude vyhlásená  28. januára a uzávierka pre ich prijímanie je stanovená na 22. februára.

V programe Rozvíjame občiansku identitu sa zameriavame na tvorivé kultivovanie mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň podporujeme mobilizáciu mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti. Výzva na predloženie projektových žiadostí bude vyhlásená 4. marca a uzávierka pre ich prijímanie je stanovená na 5. apríla.

V programe Podporujeme súčasné umenie sa snažíme podnietiť k realizácii ambicióznych umeleckých projektov, posilniť povedomie verejnosti o súčasnej umeleckej scéne a rovnako tak prispieť k rozvíjaniu mladého publika - v snahe pomôcť mu nájsť vnútorné rozlišovacie mechanizmy pri orientácii v oblasti umenia, kultúry a života spoločnosti vôbec. Výzva na predloženie projektových žiadostí bude vyhlásená 15. apríla a uzávierka pre ich prijímanie je stanovená na 17. mája.

O všetkých ďalších detailoch – cieľoch podpory, grantových podmienkach, výške finančnej alokácie, zložení expertných hodnotiacich komisií a pod. - vás budeme priebežne a v dostatočnom predstihu informovať na tejto stránke i na našom facebooku.