Výsledky hodnotenia v piatom ročníku programu Podporujeme súčasné umenie

20.06.2013

V piatom ročníku grantového programu Podporujeme súčasné umenie, ktorého cieľom bolo podporiť realizáciu ambicióznych umeleckých projektov, umožniť verejnú prezentáciu najtalentovanejším absolventom štúdia umeleckých smerov či posilniť povedomie verejnosti o súčasnej mladej umeleckej scéne prostredníctvom prezentačných a reflexívnych aktivít, podporíme 26 projektov celkovou sumou 30 000 eur.

Do dátumu uzávierky, ktorá bola stanovená na 10. máj 2013, prišlo do nadácie 136 projektov, pričom do hodnotenia napokon postúpilo 124 projektov, ktoré splnili všetky formálne kritériá uverejnené v grantových podmienkach programu. Celková požadovaná suma činila takmer 189 100 eur. Expertná hodnotiaca komisia programu mala náročnú úlohu navrhnúť na podporu to najkvalitnejšie, pretože drvivá väčšina projektov disponovala vynikajúcou umeleckou úrovňou.

Komisia po individuálnom posúdení a ohodnotení projektov zasadla dňa 10.6.2013. Na zasadnutí sa postupne prerokovali všetky projekty. Projekty sa prerokúvali podľa počtu bodov, od projektu s najnižším počtom bodov až po projekt s najvyšším počtom bodov. Po vzájomnej dohode medzi programovým oddelením nadácie a členmi komisie hodnotitelia neprihliadali na regionálne hľadisko, alebo na primerané rozdelenie podľa cieľových skupín či umeleckých žánrov, ale zamerali sa výhradne na kvalitu, umelecký prínos a potenciál projektov. Konečné rozhodnutie hodnotiacej komisie o podpore každého projektu prebehlo konsenzuálne. Správna rada nadácie dňa 19. júna 2013 schválila Uznesenie expertnej hodnotiacej komisie o návrhu projektov na podporu bez pripomienok.

Finančná podpora z programu napokon smeruje ku štyrom čerstvým absolventom a absolventkám magisterského štúdia umeleckých smerov, siedmym mladým umelkyniam a umelcom a pätnástim kolektívnym iniciatívam zameraným na tvorbu, prezentáciu či reflexiu súčasného umenia a kultúry. 

 

Foto: Ján Kekeli. Obrazy krajiny, 2011-2013, digitálny C-print, 150 x280 cm, 150 x 240 cm, edícia 1/3