Vybrali sme najlepšie projekty rozvíjajúce občiansku identitu mladých ľudí

18.06.2010

V rámci druhého grantového kola programu Rozvíjame občiansku identitu podporíme 15 organizácií celkovou sumou 70 362,61 EUR. Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči prirodzenej rozmanitosti spoločnosti.

Výzva na predkladanie žiadostí programu Rozvíjame občiansku identitu bola zverejnená 6.apríla 2010. Do dátumu uzávierky, ktorá bola stanovená na 11. máj 2010, bolo do nadácie doručených a zaregistrovaných spolu 63 projektových žiadostí. Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 18. júna 2010 prijala odporúčanie expertnej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre 15 projektov, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia.

Vďaka podpore od Intendy bude môcť napríklad občianske združenie Edah v rámci svojho projektu Knižnica zachránených pamätí zapojiť veľký počet mladých ľudí do poznania židovstva a tak odbúravať predsudky voči tejto menšine. Využitím moderných technológii sa rozšíria a sprístupnia žiakom a študentom základných a stredných škôl na Slovensku vedomosti o kultúre a histórii židovskej komunity na Slovensku, ktorej súčasťou nebola len tragická skúsenosť holokaustu, ale aj mnohé spoločenské, vedecké či kultúrne prínosy. Pomocou tohto projektu chcú jeho autori prispieť k lepšiemu pochopeniu multikultúrneho prostredia mladými ľuďmi. OZ Tatry bude vo svojom projekte Životné prostredie – vec verejná rozvíjať zručnosti prirodzených študentských lídrov v monitorovacích skupinách, ktoré im umožnia pripravovať aktivity a angažovať sa v obci či meste, v ktorej skupina pôsobí na vyššej kvalitatívnej úrovni. Praktický tréning bude zameraný na témy, ako príprava a manažovanie miestneho environmentálneho projektu, tímová práca, komunikačné techniky, či práca s médiami a verejnosťou. Projekt Divadla Pôtoň s názvom ZASIAHNUTÍ obsahuje sériu umeleckých a diskusných podujatí, určených pre skupinu mladých ľudí vo veku 12–18 rokov, žijúcich v okrese Levice. Projekt prispeje k zvyšovaniu citlivosti vo vnímaní chudoby, k nárastu solidarity voči marginalizovaným skupinám a v neposlednom rade aj k formovaniu zodpovedných, citlivých a kreatívnych osobností mladých ľudí. Účastníci využijú umeleckú tvorbu, ktorá im pomôže uvažovať o chudobe v širších súvislostiach a nedovolí im skĺznuť k zjednodušujúcim schémam. Cieľom projektu Aj nás sa to týka, ktorý bude realizovať Rómske komunitné centrum, je aktivizovať mladých ľudí v rómskej osade Podskalka, aby sa viac zapájali do veci verejných, aby sa zaujímali o svoje okolie so snahou meniť prostredie kde žijú. V rámci projektu si mladí ľudia v osade vytvoria mládežnícku samosprávu, budú sa pravidelne stretávať, spoločne reflektovať čo sa v rómskej osade deje, posilňovať svojich rovesníkov k spoločným komunitným aktivitám, čím sa pokúsia zlepšovať celkové prostredie v komunite. Oslovia poslancov miestneho zastupiteľstva a budú sa snažiť efektívne diskutovať o tom, čo by sa dalo v rómskej osade v rámci vzájomnej spolupráce zmeniť k lepšiemu.

Realizácia podporených projektov bude prebiehať do 31. decembra 2010.


Prehľad projektov podporených v druhom grantovom kole nájdete v prílohe.


 

Na stiahnutie