Vybrali sme najlepšie projekty rozvíjajúce občiansku identitu mladých ľudí

20.06.2011

Nadácia Intenda podporí v rámci tretieho grantového kola programu Rozvíjame občiansku identitu 12 organizácií celkovou sumou 65 000 EUR. Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej   občianskej spoločnosti prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a posilňovaniu rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti.


Výzva na predkladanie žiadostí programu Rozvíjame občiansku identitu bola zverejnená 4.apríla 2011. Do dátumu uzávierky, 6. mája 2011, bolo do nadácie doručených a zaregistrovaných spolu 78 projektových žiadostí. Členmi expertnej hodnotiacej komisie, ktorá na základe stanovených kritérií posúdila predložené projekty, boli  Boris Strečanský, Karolína Miková a Ondrej Gallo. Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 20. júna 2011 prijala uznesenie hodnotiacej komisie a schválila finančnú podporu pre 12 projektov, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia.
 

Vďaka podpore od Nadácie Intenda budú vytvorené podmienky pre participáciu mladých ľudí na správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra v Mlynskej doline a v samospráve mesta Ružomberok prostredníctvom projektu občianskeho združenia Utopia. Kultúrne centrum Stanica Žilina - Záriečie zrealizuje už štvrtý ročník projektu MEMORY KONTROL, interdisciplinárnej iniciatívy prepájajúcej rôzne formy reflexie súčasných česko-slovenských dejín, tento krát na tému "mečiarizmu“ (reflexia rokov 1990 - 1998 na Slovensku). Človek v ohrození, občianske združenie  prostredníctvom projektu „Nové médiá menia komunitu“ aktivizuje stredoškolskú mládež v riešení občianskych problémov vo svojich komunitách vytvorením desiatich regionálnych watchdog skupín stredoškolských študentov. Združenie Slatinka zo Zvolena sa projektom „Cykloduch“, reagujúcim na rastúci problém automobilizmu v mestách na Slovensku, zameria na aktivizáciu mladých ľudí ich zapojením do rozhodovania o  budúcnosti ich mesta. Občianske združenie K VECI z Bernolákova sa pokúsi vzbudiť aktívny záujem mladých ľudí o zlepšenie vzhľadu obce a zapojiť ich do občianskeho života. Cieľom projektu „BrandCamp 2011 - jesenná škola o značke“, ktorý realizuje nezisková organizácia Voices, je posilnenie profesionálnych kapacít organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi v oblasti aktívneho občianstva. C.A.R.D.O. bude prostredníctvom získaného grantu pokračovať v napĺňaní svojho poslania, ktorým je podpora dobrovoľníctva na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. V spolupráci s ďalšími  organizáciami v Žiline zaktivizuje občianske združenie Preles mladých ľudí pri riešení každodenných problémov s ekológiou v meste a občianskym spolunažívaním projektom „Príručka aktívneho Žilinčana“. Ľudia proti rasizmu reagujú na problém posunutého vnímania menšín na Slovensku, a to aj v optike vzdelaných skupín obyvateľstva, edukáciou vo forme komplexnej publikácie o posunoch krajne pravicovej scény a vo forme interaktívnych vzdelávacích diskusií. Slovenská debatná asociácia zorganizuje semináre pre členov mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže. Projekt “M_P_ BA 2011” občianskeho združenia "punkt" má za cieľ mapovať a zviditeľňovať obľúbené miesta Bratislavčanov prostredníctvom interaktívnej výmeny ich skúseností formou mapy. A napokon Nitrianska komunitná nadácia zabezpečí neformálne vzdelávanie skupiny mladých nitrianskych filantropov.

Realizácia podporených projektov bude prebiehať do 31. decembra 2011.
 

Zoznam podporených organizácií a prehľad projektov nájdete v prílohe.