V programe Rozvíjame občiansku identitu získalo grant 14 mimovládnych organizácií

16.05.2013

V piatom ročníku programu Rozvíjame občiansku identitu, ktorého cieľom je stimulovať rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti,  podporíme spolu 14 organizácií celkovou sumou 50 000 EUR.

Výzva na predkladanie žiadostí programu bola zverejnená 4. marca 2013. Do dátumu uzávierky, ktorá bola stanovená na 5. apríla 2013, bolo do nadácie doručených a zaregistrovaných spolu 98 projektových žiadostí. Aktuálny ročník grantového programu sme sa rozhodli  tematizovať prostredníctvom reflexie uplynulých 20 rokov, počas ktorých si spravujeme veci verejné sami. Špeciálne sme volali po projektoch mimovládnych organizácií, ktoré dokážu svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať na študentov stredných škôl prostredníctvom neformálneho vzdelávania - rôznych alternatívnych seminárov, workshopov, diskusií, literárnych, výtvarných či podobných súťaží na témy demokracie, ľudských práv, slobody prejavu, pamäte a pod. Oceňujeme, že mnohé z predložených projektov na uvedenú výzvu reflektovalo. 

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2013 prijala odporúčanie expertnej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia. Hodnotiacu komisiu programu tvorili Karolína Miková, riaditeľka združenia Partners for Democratic Change Slovakia, Jana Malovičová z Nadácie otvorenej spoločnosti, Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu, Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku a Ondrej Gallo, predseda Rady mládeže Slovenska. O návrhu na podporu projektov sa komisia dohodla konsenzom.

Vďaka podpore od nadácie sa naplní idea programu predovšetkým prostredníctvom rozvíjania kritického myslenia mladých ľudí a ich aktívneho zapájania do verejného diskurzu, posilňovania občianskeho aktivizmu mladých ľudí a formovania ich identity v podmienkach slobodnej spoločnosti, participácie mladých ľudí na riešení komunitných problémov, učenia sa zdieľaniu rozmanitosti v priamej interakcii vo verejnom priestore, ďalej vďaka aktivitám reflektujúcim kolektívnu pamäť spoločnosti či rozvoja zručností stredoškolských učiteľov pri práci s témami občianskej spoločnosti.

 

Obrázok: Voices, n.o.  www.voices.sk