V druhom grantovom kole programu Ďalej znižujeme prahy rozdelíme 65 000 EUR.

15.12.2010

Vyhlasujeme druhé grantové kolo v programe Ďalej znižujeme prahy. Cieľom nadácie v rámci aktuálneho kola  je zlepšiť nevyhovujúcu životnú situáciu a umožniť vytváranie nových príležitostí pre deti a mladých ľudí, ktorí sú vystavení znevýhodneniu, resp. ohrozeniu v dôsledku nepriaznivých sociálnych podmienok, ktoré negatívne determinujú ich životy. 


„Našim zámerom je eliminovať bezprostredné sociálne či zdravotné riziká, vyplývajúce zo spôsobu života cieľových skupín programu – napr. delikvencia, užívanie drog, záškoláctvo, predčasný sexuálny život a podobne. Snažíme sa sprostredkovať kvalifikované riešenie problémov a hľadanie spôsobov, aby cieľové skupiny tieto riešenia prijali“, hovorí Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie. Na program je v tomto kole alokovaná suma 65 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 7 tisíc eur.


O grant môžu v dvoch líniách programu žiadať občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré v rámci svojich aktivít dodržiavajú nízkoprahový prístup ako základný princíp a spôsob práce, ktorý je založený na dostupnosti služby v prirodzených teritóriách klientov, citlivosti ku klientovi a rešpekte k jeho osudu a bezpečiu v spôsobe poskytovania služby tak, ako bližšie definujú grantové podmienky programu. 
 

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 10. februára 2011. Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj formulár žiadostí sú k dispozícii v sekcii „Ďalej znižujeme prahy“. 

 

Nadácia Intenda prispieva k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav - vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležitou je pre nás snaha o to, aby mali mladí ľudia prístup k svojim základným potrebám v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Preto investujeme do komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.Kontakt:

Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/ 57 29 72 51
fax: 02/57 29 71 17
e-mail: ivaskova@intenda.sk