Rozvíjame občiansku identitu – výzva pre projekty v 3. grantovom kole

04.04.2011

Vyhlasujeme tretie grantové kolo v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v roku 2011 alokovaná suma 65 tisíc eur, pričom  maximálna výška podpory na jeden projekt je 7 tisíc eur.


O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktorých projekty budú zamerané na posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote či posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti. Podporené môžu byť napríklad kampane vedúce zvýšeniu citlivosti verejnosti voči odlišnej kultúrnej, sociálnej či etnickej identite, projekty vzdelávania k občianstvu, verejné diskusie a diskusné kluby, publikácie oral history, priame zapojenie sa mladých ľudí do tvorby zásadných dokumentov samospráv a verejných inštitúcií a pod.
 

Žiadosti je potrebné podať do 6. mája 2011. Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektový formulár žiadosti nájdete v sekcii programu.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/ 57 29 72 51
fax: 02/57 29 71 17
e-mail: ivaskova@intenda.sk


Sme presvedčení o tom, že mladí ľudia, ako prirodzená súčasť komunity, majú právo spolurozhodovať o jej spravovaní aj smerovaní. Aby sa tak skutočne dialo, snažíme sa podporovať rozvíjanie jednej z vrstiev ich vlastnej aj skupinovej identity - občianskej identity (resp. občianskej zručnosti). Podporujeme procesy zamerané na rozvoj iniciatívy mladých ľudí - vyjadrenie ich postojov, názorov a uspokojovanie potrieb. Podporujeme procesy budovania kapacít komunity tak, aby bola schopná poskytnúť mladým ľuďom dostatok príležitostí a podpory na zušľachťovanie aktívneho občianstva, ako spoločne akceptovanej hodnoty. A keďže máloktorá teritoriálna komunita je homogénna, podporujeme procesy napomáhajúce k zvyšovaniu citlivosti a rešpektu voči odlišnosti - etnickej, národnostnej, sociálnej, sexuálnej a pod. Rozmanitosť v občianskej spoločnosti prirodzene existuje a my ju vítame.