Rozvíjame občiansku identitu

■ vytvárať spoločnosť priateľskú k potrebám mladých ľudí ■  aby mladí ľudia mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní komunít, v ktorých žijú ■ preto podporujeme iniciatívy mladých ľudí - vyjadrenie ich postojov, názorov a uspokojovanie potrieb ■ rozmanitosť spoločnosti chápeme ako hodnotu - odstraňovaním stereotypov a predsudkov napomáhame k vytváraniu rešpektu mladých ľudí voči odlišnosti
 
 
IDEA
 
Občiansku spoločnosť si predstavujeme ako dobrú spoločnosť. Chápeme ju ako demokratickú platformu umožňujúcu verejné diskusie a výkon aktívneho občianstva pri zosúlaďovaní rôznorodých záujmov. Vnímame ju ako pestrosťou naplnený verejný priestor, v ktorom sú diskutované aktuálne témy - sociálne problémy mladých ľudí, kvalita verejnej politiky, kontrola výkonu moci, či záležitosti komunity a kultúrnej identity. Našim poslaním je vytváranie podmienok, aby mladí ľudia mohli slobodne a aktívne prispievať k budovaniu takejto dobrej spoločnosti a aby tento ich príspevok bol prijímaný s rešpektom.
 
ZÁMER
 
Hlavným zámerom programu je stimulovať ďalší rozvoj otvorenej a aktívnej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. 
 
 
CIELE

Posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote, čo predstavuje:

  • posilňovanie povedomia mladých ľudí o hodnotách a fungovaní demokracie, včítane propagovania aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity / spoločnosti; 
  • priame zapájanie mladých ľudí a čo najširšej komunity na miestnej, regionálnej i národnej úrovni do občianskych iniciatív, aktivít a kampaní ovplyvňujúcich kvalitu a transparentnosť rozhodovacích procesov;
  • podporu aktivít mladých ľudí či pre mladých ľudí, ktoré formujú alebo obohacujú kvalitu spoločenskej diskusie v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, vrátane kritickej reflexie súčasnej spoločnosti a  bielych miest minulosti;
  • podporu vytvárania priestorových aj vzťahových podmienok v komunitách pre reálnu participáciu mladých ľudí v rozhodovacích procesoch;

Posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti, čo predstavuje: 

  • zvyšovanie citlivosti mladých ľudí k rešpektovaniu odlišnej kultúrnej, sociálnej či etnickej identity;
  • podporu aktivít smerujúcich k eliminácii prejavov rasizmu, xenofóbie a národnostnej neznášanlivosti;
  • zvýšenie vedomostí a zručností pracovníkov s mladými ľuďmi a mladých ľudí v oblasti ľudských práv a interkultúrneho dialógu;
  • posilnenie spoločenských komunikačných kanálov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality medzikultúrneho diskurzu, rozširujú interkultúrne povedomie a odstraňujú predsudky a stereotypy v spoločnosti.
 
Cieľové skupiny programu
  • mladí ľudia od 14 do 30 rokov 
  • verejnosť
 
 
VÝSLEDKY
 
6. grantové kolo (rok 2014)
2. grantové kolo (rok 2010)
1. grantové kolo (rok 2009)

 

Špecifikácie o oblastiach podpory, oprávnených žiadateľoch, finančných alokáciách a ďalšie informácie sú súčasťou konkrétnych grantových kôl /výziev/ a v jednotlivých rokoch sa môžu líšiť.

Informácie o aktuálnych možnostiach podpory nájdete v časti AKTUÁLNE VÝZVY.