Združenie Slatinka si uvedomuje význam životného prostredia

Diskusia o vytláčaní zelene a prírody z mestských priestorov neustálou výstavbou nákupných centier, resp. administratívnych aj obytných budov je neutíchajúca. O zachovanie prirodzeného životného prostredia sa starajú jednotlivci, ale aj rôzne občianske združenia. Združenie Slatinka sa na zvolenskom sídlisku Západ v parku Lanice rozhodlo vytvoriť priestor pre mladých ľudí, ktorí tak majú alternatívu k zastavanému mestskému prostrediu vo forme rozľahlej zelene. K zveľadeniu verejného priestoru prispeli predovšetkým dobrovoľníci a ostávalo už len vymyslieť aktivity, ktoré by upozornili na potrebu zachovania miest, kde sa môžu mladí ľudia stretávať. Tento projekt s názvom West Side Story podporila Nadácia Intenda v piatom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor.

Poslaním Združenia Slatinka je činnosť v povodí rieky Slatina zameraná na ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt, environmentálne vzdelávanie, výchovu a zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie. Medzi úspešné projekty združenia patrí Prechod alejou (2011). Prostredníctvom verejných diskusií, brigád a vychádzok sa upravila časť, vtedy ešte len pripravovaného, parku Lanice. Dovtedy zabudnutá cesta lemovaná veľkými topoľmi bola touto aktivitou spriechodnená, vyčistená, osadili sa informačné tabule, búdky pre vtáky a sedenie. Výzvou projektu West Side Story bolo vytvoriť verejne prístupný priestor pre každého návštevníka parku. Po upravení priestranstva parku Lanice sa konalo niekoľko podujatí, ktoré prilákali veľký počet, nielen mladých, ľudí. Jednou z prvých akcií bola verejná akcia Deň Zeme, ktorú organizátori spojili s tvorivými aktivitami a pohybovými hrami. Pri príležitosti Dňa životného prostredia zase zorganizovali mestskú hru so spoznávaním zaujímavých miest Zvolena. Počas celého trvania projektu boli však hlavnými aktivitami neustále zveľaďovanie prostredia parku, dobrovoľnícke brigády, výroba kompostoviska či výroba posedenia z paliet.

Združenie Slatinka projektom West Side Story úspešne naplnilo svoj zámer vytvoriť príležitosti na neformálne stretnutia mladých ľudí, obyvateľov a návštevníkov mesta Zvolen v parku Lanice. Vznikla tak alternatíva k tráveniu voľného času v nákupných a zastavaných mestských častiach a spoločnou prácou na zveľaďovaní verejného priestoru si ľudia viacej uvedomili význam životného prostredia, ktoré ich obklopuje.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda