Rozvíjame občianske zručnosti mladých

Súčasťou programu Nadácie Intenda "Rozvíjame občiansku identitu“ bol v roku 2009 projekt Rozvíjame občianske zručnosti mladých. Ten pozostával zo série tréningov, ktoré sa realizovali pod lektorským vedením nášho partnera na projekte – združenia PDCS.
 
Tréning "Možnosti participácie mladých ľudí" sa konal v Liptovskom Jáne v termíne 21.9. – 23.9. 2009. Tréningu sa zúčastnilo 20 účastníkov, z 13 organizácií z toho 7 organizácií získalo podporu projektu v rámci programu. Tréning "Interkultúrny dialóg" sa konal v Liptovskom Hrádku , 8.-10. októbra 2009 a zúčastnilo sa ho 17 účastníkov z 12 organizácií.Tréningom predchádzali informačné semináre (V Bratislave, Žiline, Košiciach doplnené o Prešov, Nitru a Senicu ) pre uchádzačov o podporu v tomto programe.
 
Projekt sa realizoval vďaka podpore Ministerstva školstva SR – programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013 (PROGRAM ADAM 2).

Oznamy k projektu:


Nadácia Intenda pozýva na seminár o rozvíjaní občianskej identity
 
 
Závery z tréningov:
 
 
Možnosti participácie mladých ľudí 
 
Tréning sa konal v Liptovskom Jáne v termíne 21.9. – 23.9. 2009. Tréningu sa zúčastnilo 20 účastníkov, z 13 organizácií z toho 7 organizácií získalo podporu projektu v rámci programu. Tréning viedli Karolína Miková a Dušan Ondrušek z PDCS.
Medzi očakávania, ktoré účastníci pomenovali na začiatku tréningu patrili:
 •  Možnosti aktivizovania mladých ľudí cez internet
 •  Spôsoby dlhodobého udržania záujmu a motivácie mladých ľudí
 • Spôsoby participatívneho zisťovanie potrieb mladých ľudí
 • Spôsoby oslovovania a zapájania komunity (vrátane dospelých) ako aj oslovovania zástupcov firiem ku spolupráci
 • Základy občianskej advokácie vo vzťahu ku inštitúciám verejnej správy
 • Identifikovanie kľúčových mladých ľudí v komunite
 • Prehľad a príklady metód vedenia verejných diskusií
 • Spôsoby získania ľudí na verejné stretnutia
 • Ako spájať meniny a väčšinu
 • Ako zmierňovať napätie medzi sociálne odlišnými skupinami a ako ich vťahovať
 • Viac informácií o študentských parlamentoch
 
Veľkú časť tréningu účastníci pracovali v menších skupinách zostavených podľa organizácií alebo tematicky príbuzných projektov a diskutovali o cieľoch, cieľových skupinách ako aj prístupoch zapájania mladých ľudí, ktoré v projektoch využívajú. Túto časť tréningu účastníci veľmi oceňovali, hlavne pre možnosť získania spätnej väzby na vlastné projektové nápady. V záverečnom hodnotení účastníci ocenili využiteľnosť prebraného obsahu nie len pre projekt ale aj pre organizáciu, vyváženosť programu z hľadiska prebranej teórie ako aj cvičení a iných diskusných aktivít, kompetentnosť trénerov, vhodnú dynamiku tréningu, získané materiály, hlavne časť materiálov na CD, zloženie skupiny a možnosť využiť nové metódy hneď po návrate ako napr. world café.
 

Interkultúrny dialóg
 
Tréning sa konal v Liptovskom Hrádku , 8.-10. októbra 2009 a zúčastnilo sa ho 17 účastníkov z 12 organizácií. Tréning viedli Dušan Ondrušek a Karolína Miková z PDCS.
Medzi očakávania, ktoré účastníci pomenovali na začiatku tréningu patrili:
 • Zdieľanie informácií o najlepších skúsenostiach z projektov v oblasti interkultúrneho dialógu
 • Vyjasnenie základných pojmov a ich definícií v oblasti interkultúrneho dialógu
 • Získať prehľad osvedčených prístupov
 • Spôsoby riešenia konfliktov, riešenie konfliktov vo vzťahu k menšinám a iným kultúram
 • Ako posilňovať (empower) iných, napr. Rómov
 • Inšpirácia v oblasti kultúrnych projektov a projektov zamerané na vzťahy menšiny a väčšiny
 • Prístupy prekonávania stereotypov mladých ľudí
 • Ako získať dobrovoľníkov a mladých ľudí a ako ich motivovať
 
Program tréningu sa prispôsobil očakávaniam účastníkov ako aj skupine, ktorá pozostávala s odlišne skúsených a na rôzne typy aktivít zameraných účastníkov. Úvod tréningu bol zameraný na vytvorenie spoločného porozumenia základným konceptom a pojmov v oblasti interkultúrneho dialógu ako sú: multikulturalizmus, menšina, stereotyp, predsudok atď. V ďalšej časti sme sa zamerali na základné možné prístupy verejných politík vo vzťahu ku menšinám od asimilácie, segregácie či separácie cez amalgamáciu, až po integráciu. V ďalšom dni sme sa zamerali na vzťahy medzi väčšinou a rómskou menšinou na Slovensku a prístupy zmierovania na hypotetickom príklade simulácie Dolná Lehota. Účastníci si vyskúšali prístup zmierovania počas multilaterálneho stretnutia zainteresovaných a v skupine boli pomenované základné princípy riešenia konfliktov v medziskupinovom kontexte. Ďalšia aktivita bola zameraná na prístupy vstupu a fungovania v inej kultúre, ktorú si účastníci zažili v simulácii Ru-Fa Ru-Fa. Z tejto simulácie účastníci odvodzovali prístupy, ktoré sú efektívne ich konkrétnej práci. Posledný deň tréningu bol zameraný na hnutia a subkultúry mládeže a ako sa vyvíjali od 60. rokov 20 storočia po súčasnosť a ako hodnoty týchto subkultúr následne ovplyvňovali mainstream. V záverečnom hodnotení účastníci ocenili vyváženosť programu z hľadiska prebranej teórie ako aj cvičení a iných diskusných aktivít, kompetentnosť trénerov, participatívny prístup v realizácii tréningu, prácu v skupinách na vlastných projektoch. Účastníci tiež veľmi pozitívne oceňovali aktivity zamerané na scitlivovanie a poznávanie menšín a iných kultúr (napr. kvízy na tému, čo vieme o iných kultúrach).
 
Karolína Miková, Dušan Ondrušek, PDCS
Bratislava 21. október 2009
 
  
 
 
  
 

Projekt sa realizoval vďaka podpore Ministerstva školstva SR – programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013 (PROGRAM ADAM 2).