Psota na Slovensku

Problematika chudoby a sociálneho vylúčenia je, obzvlášť v súčasnej ekonomickej situácii, aktuálnou témou a ich riešenia sa nehľadajú ľahko. Projekt Psota na Slovensku, ktorý iniciovala nezisková organizácia Divadlo Pôtoň, sa zameral práve na tieto citlivé témy a reflektoval ich prostredníctvom inscenácie Psota a pridružených sprievodných aktivít ako diskusie s hosťami a tvorcami inscenácie. V roku 2013 bol projekt podporený Nadáciou Intenda v programe Rozvíjame občiansku identitu.

„Program obsahuje sériu umeleckých a diskusných podujatí, určených pre mladých ľudí žijúcich v nitrianskom kraji. Ústredným bodom projektu je prezentácia inscenácie Psota, ktorej tvorcovia sa na viacerých divadelných festivaloch, ale i na odborných diskusiách, stretli s otázkami súvisiacimi so sociológiou, politikou a riešením danej témy zo strany kompetentných,“ povedal dramaturg divadla Michal Ditte (zdroj: TU). Do diskusií sa podarilo zapojiť Vieru Dubačovú (zakladateľka Divadla z pasáže, občianska aktivistka, držiteľka Krištáľového krídla za filantropiu 2011), Lýdiu Marosiovú (sociologička), Ľubicu Prištiakovú (riaditeľka oz Mesto v dome) a Miroslava Dacha (prodekan VŠMU v Bratislave). Ide o hostí, ktorí dokážu okolo seba motivovať, aktivizovať k debate a položiť správne otázky. Okrem samotnej inscenácie Psota bol súčasťou programu aj takmer hodinový vstup o procese vzniku tejto inscenácie. Ten sprostredkovali tvorcovia Michal Ditte, režisérka Iveta Ditte Jurčová a scénografka Zuzana Formánková. Tento vstup mal dva hlavné zámery. Išlo o priblíženie terénnych výskumov a zberu materiálu k inscenácii a o navedenie zúčastnených študentov k tomu, aby inscenáciu nečítali len na základe divadelných alebo umeleckých kritérií, ale najmä v súvislosti s občianskou spoločnosťou a súčasnosťou. Dôraz sa tak kládol na to, aby študenti vnímali umenie nielen ako niečo, čo súvisí s estetikou, tradíciou či zábavou, ale že umenie dokáže byť tribúnou spoločnosti a dokáže jasne artikulovať občianske postoje, reagovať na to, čo sa deje okolo nás. „Inscenáciu Psota sme viacerí videli už po tretíkrát. Aj keď sa nás inscenácia dotkla už predtým, nevedeli sme si s ňou dať rady, dráždila nás. Myslím si, že to je naozajstným zmyslom divadla. Vďaka diskusiám, ktoré sme v Bátovciach mohli absolvovať sa nám mnohé veci utriasli a objasnili,“ povedala Lucia, študentka z Nitry.

„Dlhodobým zámerom Divadla Pôtoň je reflektovať súčasné témy prostredníctvom umenia, odborných prednášok a neformálnych diskusií. Diváka nevnímame len ako pasívneho recipienta toho, čo sa deje na javisku, ale ako partnera, ktorý má právo vstúpiť so svojím názorom do rozpravy o nastolenej téme,“ dodala umelecká šéfka a riaditeľka divadla Iveta Ditte Jurčová (zdroj: TU). Spájaním divadla a diskusií tak Divadlo Pôtoň vytvára unikátny spôsob neformálneho vzdelávania v témach, ktoré sú vážne a potrebujú rezonovať a byť rozoberané z čo možno najviac uhlov pohľadov.

 


Ondrej Čičman, Nadácia Intenda