Nadácia Intenda začala s realizáciou mediálnych multikultúrnych dielní pre deti

Nadácia Intenda začala od 1. apríla 2014 s realizáciou mediálnych multikultúrnych dielní pre deti. Nadácia sa tak snaží vytvoriť multimediálny nástroj vzdelávania detí na podporu multikultúrneho dialógu, dostupný širokej spoločnosti. Projekt multikultúrnych dielní je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.

Nadácia Intenda má vynikajúcu spätnú väzbu z realizácie predchádzajúceho projektu Multikultúrne rozprávky, ktorej cieľovou skupinou boli migranti z tretích krajín a deti. Preto sme sa rozhodli pokračovať v podpore multikultúrneho dialógu pôsobení ma deti, tentoraz zážitkovou formou – formou Mediálnych multikultúrnych dielní. Pôsobenie na deti a mládež sa vo všeobecnosti považuje za najviac efektívny spôsob vplyvu na formovanie spoločnosti, nakoľko týmto spôsobom sa zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj. V prípade projektu Mediálnych multikultúrnych dielní to bude významný vplyv na formovanie názorov a postojov detí vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám. Práve takéto zážitkové dielne, kde deti sú priamo zapojené do nejakej činnosti, ktorá je kultúrne charakteristická pre jednotlivé národy, by boli pre deti jedinečnou a pútavou príležitosťou dotyku s inou kultúrou.

Zároveň vďaka projektu dostanú migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty. Vytvorí sa tak efektívny interaktívny komunikačný nástroj, ktorý hodnoty a tradície jednotlivých kultúr sprostredkuje deťom pre nich zaujímavou a pútavou formou – formou zážitkových dielní. Každá krajina má množstvo svojich vlastných, tradičných kultúrnych aktivít a činností, ktoré sú pre deti exotické a zaujímavé – a zároveň bude fascinujúce pozorovať porovnanie s kultúrnymi hodnotami a kultúrnymi činnosťami Slovenska. Takto sa vytvorí jedinečný nástroj, ktorý umožní prezentovať migrantom základy svojej kultúry.

Nadácia Intenda predpokladá vytvorenie 12 dielov multikultúrnych dielní, ktoré budú v závere roka 2014 odvysielané vo verejnoprávnej RTVS. Ďalším komunikačným kanálom budú DVD šírené do základných škôl na spoločné premietania, ako aj web portál Nadácie Intenda, kde budú zverejnené videá – mediálne dielne, dostupné na stiahnutie. Mediálne multikultúrne dielne môžu byť spolu s multikultúrnymi rozprávkami, ktoré Nadácia Intenda na portále už zverejnené má, použité ako pedagogická pomôcka na multikultúrnu výchovu.

Súčasťou projektu je aj  informačná kampaň „Multikultúrnosť od A po Z“, v rámci ktorej má nadácia ambíciu informovať o živote a problémoch migrantov žijúcich na Slovensku a o ich integrácii. Súčasťou kampane sú verejné prednášky spolu s odbornou konferenciou.

 

Jana Kozmonová, projektová manažérka

 

  

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.