Multikultúrne rozprávky

Na Slovensku majú ľudia stále predsudky, aj neoprávnené obavy, ktoré bránia akceptácii a integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a ich plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Zameranie sa na deti je nielen z pohľadu budúcnosti vysoko efektívne, vzdelávanie detí a mládeže a priblíženie im výhod multikultúrnej spoločnosti je najviac efektívnym spôsobom trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti tolerantnej voči rôznym kultúram a etnikám. Navyše, pôsobením na deti nepriamo pozitívne vplývame aj na dospelú časť rodiny. Preto Nadácia Intenda prišla s projektom Multikultúrnych rozprávok, ktoré podporia takýto multikultúrny dialóg na Slovensku.

Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu a EÚ Fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Nadácia Intenda ho bude realizovať od marca 2013 do decembra 2013, kedy vznikne nielen zaujímavá kniha rozprávok zozbieraných od cudzincov žijúcich na Slovensku, ale budú sa realizovať spoločné čítania migrantov s deťmi na základných školách po celom Slovensku. Súčasťou projektu je aj výtvarná súťaž pre deti a diskusné stretnutie na tému integrácie detí migrantov na Slovensku.

Doteraz na Slovensku neboli vyvíjané také aktivity v oblasti podpory integrácie cudzincov a podpory multikultúrneho dialógu, ktoré by boli špecificky zamerané na deti a ktoré by oslovovali masu detského čitateľa - diváka. Je to zaujímavé, pokiaľ si uvedomíme, že pôsobenie na deti a mládež sa vo všeobecnosti považuje za najviac efektívny spôsob vplyvu na formovanie spoločnosti, nakoľko týmto spôsobom sa zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj. V prípade projektu Multikultúrnych rozprávok to bude významný vplyv na formovanie názorov a postojov detí vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám.

Zároveň vďaka projektu dostanú migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty, keďže rozprávky nielen väčšinou obsahujú morálne posolstvá, ale sú aj najrozšírenejším prejavom ľudovej slovesnosti, a to v každej jednej krajine. Preto sa projekt dá považovať za jedinečný a priekopnícky.

 

 

 

Jana Murínová

 

     

 

Diskusia a krst knihy - pozvánka
 
Multikultúrne rozprávky – kniha na stiahnutie:
obálka knihy
Kniha rozprávok Zo sveta do Sveta
pracovný zošit

 

 

Projekt multikultúrnych rozprávok bol odprezentovaný na stránkach Európskej komisie.

Zmluva o dielo na tlač a grafické spracovanie knihy "Multikultúrne rozprávky" s firmou Mária Sireková - GraficColor.