Mosty k porozumeniu

Zmena v nazeraní na určité aspekty v spoločnosti, ktoré sú vo všeobecnosti vnímané negatívne či s predsudkami, býva zložitá a cesta k nej nebýva vždy úspešná. Občianske združenie Arca z Banskej Bystrice si dalo za cieľ prispieť k eliminácii rasistických a xenofóbnych prejavov namierených voči rómskej mládeži zo strany majoritného obyvateľstva. Projekt s názvom Mosty k porozumeniu podporila Nadácia Intenda v grantovom programe Rozvíjame občiansku identitu.

Združenie už v minulosti otvorilo túto citlivú tému projektmi Som človek, Zotrieť hranice a Šanca pre teba. Mosty k porozumeniu sa prostredníctvom kultúrnych aktivít pokúsili o získanie dobrovoľníkov z majority s cieľom preklenúť tak priestor neporozumenia medzi nimi a Rómami. Predpokladom pre tento projekt bolo východisko, že rómska mládež často vyrastá v rodinnom prostredí, v ktorom nenachádza žiadne pozitívne vzory a odozvy. Projekt trval od začiatku júna až do novembra 2013. Rómska mládež sa vzdelávala v kreatívnej oblasti fotografie a hudby. Okrem fotografovania sa učili upravovať vlastné výtvory v počítačových softvéroch. Na gitaru učil záujemcov hrať nerómsky dobrovoľník, ktorý sám prehodnotil svoj pohľad na Rómov. Uskutočnili sa dve fotografické výstavy a naštartovala sa pozitívna zmena u majoritnej mládeže v jej nazeraní na rómsku menšinu. „Mládež z majority mala možnosť spoznať rómsku mládež pozitívnym spôsobom, čo jej umožnilo inak vnímať Rómov a ich odlišnosť. Stretli sme sa aj s odmietavými reakciami, ale mnohí boli prekvapení, že fotky sú dielom rómskej mládeže,“ povedal Michal Valach, koordinátor projektu. Súčasťou výstav boli aj letáky, na ktorých boli spísané výroky a sny do budúcnosti mladých Rómov.

Mladí Rómovia získali pozitívnu skúsenosť cez kladné reakcie na ich fotografickú tvorbu. Týmito skúsenosťami sa zmenila aj samotná sebahodnota Rómov, ktorí v sebe objavili potenciál a zistili, že voľný čas sa dá tráviť kreatívne a výsledky ich činnosti boli navyše ocenené zo strany širšej verejnosti. Bariéry, ktoré si často staviame sami medzi sebou sa rýchlo búrajú pri stretnutiach s tým, čoho sa bojíme. Mosty k porozumeniu prepojili dva brehy, ktoré sa aspoň čiastočne zbavili svojich vzájomných obáv z nepoznaného.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda