Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež

Projekt "Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež" realizovala Nadácia Intenda od septembra 2009 s cieľom zlepšiť ponuku pre ľudí, ktorí dobrovoľnícky, alebo profesionálne poskytujú sociálne služby deťom a mladým ľuďom v nízkoprahových kluboch, alebo sa na túto prácu pripravujú v rámci štúdia sociálnej práce na vysokých školách. Tento cieľ je v rámci projektu napĺňaný realizáciou vzájomne previazaných výskumných, vzdelávacích a informačných aktivít v dvoch líniách – vzdelávacej a podpornej.

V rámci projektu bolo zrealizované:
 
cyklus workshopov 
Nadácia Intenda pripravila pre nízkoprahové organizácie cyklus workshopov, ktoré boli určené pre profesionálnych pracovníkov a dobrovoľníkov nízkoprahových zariadení a klubov, harm reduction projektov a komunitných centier, ktorí pôsobia v oblastiach ohrozených sociálnou exklúziou. Témy workshopov boli: (1) úvod do teórie a praxe nízkoprahových systémov, mapovanie terénu, budovanie vzťahu klient - sociálny pracovník, pravidlá, ich dodržiavanie a búranie, špecifické typy klientov, stavanie programu centra a i.; (2) možnosti, ktoré má nízkoprahové centrum v profesionálnej aj lokálnej komunite, budovanie sietí v komunite, komunikácia s neformálnymi aj administratívnymi autoritami a i.; (3), konflikty, ktoré sa odohrávajú pri práci v teréne a ktoré sociálni pracovníci musia zvládnuť. Workshopy boli  koncipované ako otvorená ponuka pre organizácie.
 
audit systému vzdelávania  predmetu Terénna sociálna práca
Prieskum bol na objednávku nadácie realizovaný Detským fondom Slovenskej republiky ako audit vzdelávania v predmete Terénna sociálna práca na piatich vysokých školách. Na otázky spojené s kvalitou vzdelávania, rozvojom zručností či  kvalitou spolupráce odpovedali študenti sociálnej práce, pracovníci nízkoprahových centier – tých, ktoré spolupracujú aj ktoré nespolupracujú s vysokými školami, nezávislí experti, ale aj klienti, ktorí služby terénnych a nízkoprahových programov využívajú. Audit zahŕňa identifikáciu kritérií hodnotenia kvality a relevantnosti prípravy študentov pomáhajúcich profesií na sociálnu prácu s deťmi a mladými ľuďmi a vytvorenie participatívnych mechanizmov pre zapájanie cieľových skupín do auditu.
 
film „Z kola von”
Film o rodine, ktorá zosobňuje v sebe to, s čím sa nízkoprahové organizácie denne stretávajú – neschopnosť prijať ponúkanú pomoc na jednej strane a problém nájsť efektívny spôsob minimalizácie zdravotných a sociálnych rizík na strane druhej, natočil režisér Jaro Vojtek. Film je sondou do každodennosti ľudí žijúcich doslova „na okraji“. Kladie na diváka nároky, núti ho premýšľať, pozerať sa na svet klienta cez optiku každodennosti, nie problému. Premiérové projekcie filmu spojené s diskusiou s režisérom sa uskutočnili v troch mestách (Bratislava – Žilina – Košice) a stretli sa s veľkým záujmom verejnosti rovnako ako film samotný (festivaly Cinematik, Febiofest, Jeden svet a i.). Film vznikol na objednávku nadácie.
 
konferencia „Dobrá prax v sociálnych a psychologických nízkoprahových službách“ 
Nadácia zorganizovala dvojdňovú interdisciplinárnu konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Bratislave. Cieľom konferencie bolo mapovanie problémov, hľadanie možností, ako skvalitniť sociálnu, psychologickú, legislatívnu ochranu klientov a prezentácia slovenských a zahraničných príkladov dobrej praxe. Konferencia bola určená pracovníkom terénnych a nízkoprahových programov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou so špecifickými potrebami, pracovníkom rezidenciálnych zariadení a poradenských centier, pedagógom a študentom vysokých škôl, donorom sociálnych projektov, zástupcom štátnej správy a samospráv. Zazneli tu príspevky 30 rečníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Švajčiarska a Belgicka. 
 
vydanie publikácie „Z kola von ...a čo je za tým“ 
Publikácia je pohľadom na svet tzv. „skrytej klientely”, t.j. klientov, ktorí sa prepadávajú sociálnou sieťou, žijú v provizórnych podmienkach a majú sťažený prístup k informáciám a službám. Aké sú možnosti sociálnych pracovníkov získať si ich dôveru? Aké metódy a techniky použijú pri kontakte? Kedy môžu klienta neodborným zásahom ohroziť? Súčasťou publikácie je aj Streetkomix Tomáša Klepocha a DVD s rovnomenným filmom Jara Vojteka. Publikáciu vydala nadácia a je určená pracovníkom terénnych a nízkoprahových programov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou so špecifickými potrebami, pracovníkom poradenských centier, pedagógom a študentom vysokých škôl. 
 
vznik internetovej stránky nizkoprahy.sk 
Nadácia Intenda rozbehla koncom septembra 2010 internetovú stránku www.nizkoprahy.sk. Tá sa venuje hlavným výstupom projektu „Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež”, ktorý realizovala Nadácia Intenda v rokoch 2009 - 2010 vďaka príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Obsahuje informácie o projekte, jednotlivých aktivitách či materiály na stiahnutie.


Projekt sa realizoval vďaka podporeOznamy k projektu:

Nadácia Intenda Vás pozýva na workshop „KOMUNITY a INŠTITÚCIE“
Nadácia Intenda usporiadala tréning pre pracovníkov a dobrovoľníkov nízkoprahových centier Komunity a inštitúcie
Nadácia Intenda usporiada workshop „SOCIÁLNI PRACOVNÍCI A KLIENTI V KONFLIKTE“
Projekcia nového filmu Jara Vojteka
Pripravujeme okrúhly stôl ...
Pozývame Vás na konferenciu
„DOBRÁ PRAX v sociálnych a psychologických nízkoprahových službách“

Z kola von v Cvernovke
Odpremiérované !


Viac informácií o projekte na www.nizkoprahy.sk.