programy nadácie intenda

Zmyslom programov Nadácie Intenda je naša ambícia prispieť k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti / komunity. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav - vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad, možnosť vyjadriť svoj názor, aby cítili dostatok dôvery vo svoje schopnosti a ochoty byť svojím okolím vnímaní bez predsudkov. Rovnako sa snažíme o to, aby mali zabezpečené svoje základné potreby, najmä v prostredí, ktoré takéto garancie nie vždy poskytuje.


Východiskom pre tvorbu nadačných programov sa stali kategórie komunity a identity. Tieto dve kategórie pre nás predstavujú možnosť nachádzania univerzálneho pre všetkých, aj pre mladých ľudí. Zároveň pre nás oba tieto pojmy predstavujú mnohoznačnosť a jedinečnosť, ktorú reprezentujú mladí ľudia a tí sú nespochybniteľne prirodzenou súčasťou komunít. Rôzne vrstvy svojej individuálnej aj skupinovej identity si postupne vytvárajú práve vo svojich prirodzených komunitách. Na základe tohto procesu, ako aj na základe rozvoja vlastného jedinečného poznania, potom sami tieto komunity ovplyvňujú. 

 
mechanizmus napĺňania poslania
 
 
 
Oblasti podpory 
Oblasti podpory sú v širšom rámci zadefinované témy naviazané na cieľové skupiny príjemcov finančnej či konzultačnej podpory. Oblasti podpory formuluje programové oddelenie najmä na základe mapovania potrieb cieľových skupín nadácie – mladých ľudí.
 
Program 
Program je systém nástrojov, prostredníctvom ktorého nadácia užšie definuje zvolenú oblasť podpory špecifikáciou témy - formulovaním zámerov a cieľov, ktoré chce dosiahnuť, presnou identifikáciou cieľových skupín a foriem poskytovania tejto podpory. Program sa vytvára na obdobie minimálne troch rokov, počas ktorých nadácia sleduje jeho dopady a priebežne ich vyhodnocuje. V Nadácii Intenda program členíme na grantovú líniu a operačnú líniu.  
 
Grantová línia programu
Grantová línia je podsystém programu, prostredníctvom ktorého nadácia počas určitého obdobia (zvyčajne 3 roky) rozdeľuje finančné prostriedky na základe dopytových výziev po projektoch. Je navrhnutá tak, aby bola efektívnym nástrojom na transparentné financovanie kvalitných projektov v špecificky definovanej téme. Je nástrojom prerozdeľovania finančnej pomoci – grantov – subjektom na aktivity, ktoré sú v súlade s vopred stanoveným zámerom a kritériami poskytovateľa.   
 
Operačná línia programu
Operačná línia je podsystémom programu. Keďže Nadácia Intenda je predovšetkým grantujúcou nadáciou, hlavným zmyslom operačných aktivít je posilnenie dopadov grantovania prostredníctvom distribúcie a výmeny hodnôt, myšlienok a poznatkov. Z tohto dôvodu nadácia so zameraním na potreby a problémy mladých ľudí realizuje rôzne semináre, workshopy, konferencie, výskumy, publikačnú činnosť a podobne. 
 
Grantový mechanizmus  
Grantový mechanizmus predstavuje systém prijatých postupov pre administráciu grantovej línie  programu. Jeho súčasťou sú: príprava grantového programu, schválenie správnou radou, výzva v grantovom kole programu (medializácia programu, informácie priamo záujemcom o grant, konzultácie), uzávierka prijímania projektov (kontrola technických náležitostí projektov), hodnotenie nezávislou expertnou hodnotiacou komisiou (výber projektov na podporu), schválenie správnou radou, realizácia projektov (konzultácie), ukončenie realizácie projektov, zaslanie a kontrola záverečných správ o realizácii projektov, vyhodnotenie grantového kola a návrh na ďalší postup v programe.
 
Grantové kolo 
Grantové kolo je základný exekutívny rámec grantového programu, prostredníctvom ktorého nadácia za presne stanovených podmienok poskytuje finančnú podporu vybratým subjektom. Môže tiež existovať ako samostatné grantové kolo, neviazané na konkrétny program, prípadne ako kolo uzavreté, určené pre konkrétne organizácie. Grantové kolo sa začína verejnou výzvou na predkladanie projektov. Súčasne s výzvou sa zverejňujú grantové podmienky a projektový formulár.