Poznáme projekty rozvíjajúce občiansku identitu

15.05.2012

 

Vo štvrtom grantovom kole programu Rozvíjame občiansku identitu, ktorého cieľom je stimulovať rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti,  podporíme spolu 16 organizácií celkovou sumou 60 000 EUR.

 

Výzva na predkladanie žiadostí programu Rozvíjame občiansku identitu bola zverejnená 27. februára 2012. Do dátumu uzávierky, ktorá bola stanovená na 30. marca 2012, bolo do nadácie doručených a zaregistrovaných spolu 88 projektových žiadostí.

 

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2012 prijala odporúčanie expertnej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia. „Expertná komisia mala pri navrhovaní organizácií na podporu zložitú úlohu, pretože do programu sa prihlásilo veľa zaujímavých projektov. Všetkých žiadateľov o grant v programe si vážime a vysoko oceňujeme ich príspevok k rozvoju občianskej spoločnosti. Keďže z dôvodu limitovaného objemu finančných prostriedkov je možné podporiť iba obmedzený počet projektov, bolo z pohľadu komisie dôležité vybrať také projekty, ktoré majú potenciál prispieť k relevantnej spoločenskej zmene v rámci témy programu a zároveň k multiplikácii podobných prístupov inými organizáciami v rôznych častiach Slovenska. Komisia programu sa o návrhu všetkých projektov vybratých na podporu dohodla konsenzuálne“ hovorí Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie.

 

Vďaka podpore od nadácie sa naplní idea programu Rozvíjame občiansku identitu predovšetkým prostredníctvom rozvíjania kritického myslenia mladých ľudí a ich aktívneho zapájania do verejného diskurzu, posilňovania občianskeho aktivizmu mladých ľudí a formovania ich identity v podmienkach slobodnej spoločnosti, participácie mladých ľudí na riešení komunitných problémov, učenia sa zdieľaniu rozmanitosti v priamej interakcii vo verejnom priestore, učenia sa mierovému riešeniu medzi-kultúrnych konfliktov, vyvažovania útočného nenávistného diskurzu proti rómskej minorite na sociálnych sieťach (eliminácia tzv. cyberhate), či predstavenia súčasných európskych intelektuálov mladému slovenskému publiku. 

 

Foto: Memory Kontrol 1989/2009, Bratislava a Stanica Žilina - Záriečie, November 2009