Podporujeme talenty - individuálna schéma

ZÁMER
 
Podporujeme talenty je otvorená individuálna ad hoc schéma, ktorou chceme podporovať nadanú mladú generáciu, ktorá nemá finančné možnosti na to, aby sa úspešne prezentovala na súťažných či prezentačných podujatiach v zahraničí. 
 
Schémou chceme prispieť k realizácii kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania cieľových skupín programu a umožniť im dosahovanie individuálnych cieľov s tým súvisiacich.
 
 
Ciele schémy a oblasti podpory
 
Cieľom otvorenej finančnej schémy Podporujeme talenty je podpora reprezentácie mladých ľudí na medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach, konkrétne:
  • podpora rozvoja nadanej mladej generácie a nadaných detí; 
  • podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako väčšina mladých v spoločnosti.
 
Cieľové skupiny schémy
  • nadané deti a mladí ľudia vo veku 6 – 21 rokov (včítane)
Oprávnení žiadatelia v schéme  sú študenti základných a stredných škôl, ktorí zároveň spĺňajú podmienku cieľovej skupiny schémy. Pozn.: v prípade osôb, ktoré nedosiahli plnoletosť podáva žiadosť ich zákonný zástupca 
 
 
Čo môže byť podporené
 
Účelom podpory je pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších položiek, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach a ktoré žiadateľovi/žiadateľke umožňujú prezentovať svoje výnimočné schopnosti a tým reprezentovať Slovensko v zahraničí.  
 
Oblasti podpory: medzinárodné súťaže, po úspešnej účasti na súťaži celoštátneho charakteru. 
Schéma podporujeme talenty nie je určená pre reprezentácie detí a mladých ľudí v oblasti kolektívnych športov.
 
 

V rámci Podpory talentov rozhoduje v roku 2014 o udelení podpory Správna rada Nadácie Intenda. Nadácia bude žiadosti zbierať priebežne počas celého roka a Správna rada ich bude posudzovať v pravidelných intervaloch.

 

Ďalšie informácie - potrebné formuláre, termíny, postup pri podávaní žiadosti nájdete tu.

Oznam o zastavení poskytovania podpory v schéme Podporujeme talenty!