Podporujeme súčasné umenie - výsledky

24.05.2012

 

V aktuálnom grantovom kole programu Podporujeme súčasné umenie, ktorého cieľom bolo podnietiť realizáciu ambicióznych umeleckých projektov, posilniť povedomie verejnosti o súčasnej umeleckej scéne a tiež prispieť k rozvíjaniu mladého publika,  podporíme spolu 17 projektov celkovou sumou 30 000 eur.

 

Do dátumu uzávierky, ktorá bola stanovená na 5. apríl 2012, prišlo do nadácie 179 projektov, pričom celková požadovaná suma činila takmer 565 000 eur. Expertná hodnotiaca komisia programu mala veľmi náročnú úlohu navrhnúť na podporu to najkvalitnejšie, pretože drvivá väčšina projektov disponovala vynikajúcou umeleckou úrovňou.

 

Hodnotiaca komisia po individuálnom posúdení a ohodnotení projektov zasadla dňa 11.5.2012. Na zasadnutí sa postupne prerokovali všetky projekty. Projekty sa prerokúvali podľa počtu bodov, od projektu s najnižším počtom bodov až po projekt s najvyšším počtom bodov, pričom komisia vyjadrovala svoje stanovisko k tomu, či projekt je, alebo nie je vhodný na podporu. Komisia prerokovala každý projekt. V druhej časti svojho zasadnutia komisia rokovala už iba o projektoch, ktoré sa dostali do užšieho výberu. Išlo o projekty, ktoré v celkovom hodnotení (bodovaní) dosiahli viac ako 80% úspešnosť (pri maximálnom počte bodov 75 pre jeden projekt to boli projekty, ktoré získali minimálne 60 bodov). Táto hranica sa stanovila z dôvodu vysokého počtu kvalitných projektov v tomto grantovom kole. Následne sa projekty posudzovali od projektu s najvyšším počtom bodov, až kým sa nevyčerpali prostriedky na dané kolo. Po vzájomnej dohode hodnotitelia neprihliadali na regionálne hľadisko, zamerali sa výhradne na kvalitu a umelecký prínos projektov. Konečné rozhodnutie hodnotiacej komisie o podpore každého projektu prebehlo konsenzuálne. Správna rada nadácie dňa 23. mája schválila Uznesenie nezávislej hodnotiacej komisie o návrhu projektov na podporu bez pripomienok.

 

„Zložitou súčasťou našej práce z racionálneho i emocionálneho hľadiska je okamih, keď informujeme zainteresovaných o rozhodnutí, či získali, alebo nezískali finančnú podporu na svoj projekt, do prípravy ktorého vložili to najlepšie. V prípade aktuálneho grantového kola programu Podporujeme súčasné umenie je tento okamih o to zložitejší, o čo viac vynikajúcich projektov nemôže byť podporených v dôsledku obmedzeného objemu prostriedkov vyčlenených v tomto roku. Podporeným k získaniu grantu srdečne blahoželáme a tým, ktorých hoci neradi, ale predsa musíme sklamať, želáme veľa úspechov v ich umeleckej misii. V budúcom roku sa každopádne budeme snažiť na podporu súčasného umenia vynaložiť väčšiu finančnú alokáciu, ako tomu bolo teraz,“ povedal Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie.    

 

Foto: Verejný podstavec, Bod 0 
Korunovačné údolie, autor návrhu: Szabolcs KissPál (HU) http://www.verejnypodstavec.com/bod_0.html