Podporujeme súčasné umenie

ZÁMER
 
Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia. 
 
Súčasné umenie, využívajúc rôznorodé prístupy a formy umeleckej reflexie reality, je nielen prostriedkom umeleckého zaznamenania dynamiky aktuálne prebiehajúcich spoločenských procesov, ale zároveň sa stáva ich prirodzeným katalyzátorom. Sme presvedčení, že súčasné umenie a jeho aktéri sú pre spoločnosť a rozvoj jej kultúry z krátkodobého i dlhodobého hľadiska neporovnateľne väčším prínosom ako komerčné produkty hlavného prúdu. Grantovým programom chceme prispieť k posilneniu pozície umenia v spoločnosti, k rozšíreniu povedomia širšej verejnosti o súčasnej mladej umeleckej scéne, ako aj kultivovaniu mladého publika, v snahe pomôcť mu nájsť rozlišovacie mechanizmy pri vlastnej orientácii  v oblasti umenia a kultúry.      
 
 
CIELE
 
Program je primárne cielený k podpore slobodnej umeleckej tvorby, umeleckej reflexie rozmanitých podôb súčasnosti, podpore nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov, umeleckého, kultúrneho diskurzu s presahom k edukácii mladého publika.
 
 
Cieľové skupiny 
  • študentky a študenti bakalárskych a magisterských  ročníkov umeleckých vysokých škôl 
  • umelkyne a umelci – absolventi umeleckých vysokých škôl, do 35 rokov
  • kolektívne (kolaborujúce) iniciatívy zamerané na tvorbu, produkciu, prezentáciu a reflexiu súčasného umenia
Sekundárna cieľová skupina:
  • odborná i laická verejnosť, primárne mladé publikum 

 

VÝSLEDKY

6. grantové kolo (rok 2014)
5. grantové kolo (rok 2013)
4. grantové kolo (rok 2012)

Pod hlavičkou Nadačného fondu Telekom:

3. grantové kolo (rok 2011)  
2. grantové kolo (rok 2010) 
1. grantové kolo (rok 2009)  

 

Špecifikácie o oblastiach podpory, oprávnených žiadateľoch, finančných alokáciách a ďalšie informácie sú súčasťou konkrétnych grantových kôl /výziev/ a v jednotlivých rokoch sa môžu líšiť.

Informácie o aktuálnych možnostiach podpory nájdete v časti GRANTY.