PODPORUJEME INDIVIDUALITY- výsledky 4. ročníka

11.11.2013

Hlavným zámerom Nadácie Intenda v  programe Podporujeme individuality je prostredníctvom podpory a propagácie najlepších interných doktorandiek a doktorandov predstaviť a oceniť potenciál mladej vedy a výskumu v slovenskej spoločnosti. V  4. ročníku programu rozhodla expertná hodnotiaca komisia  o udelení finančnej podpory pre šesť najlepších.

Hodnotiaca komisia mala   v aktuálnom  ročníku právo navrhnúť neudeliť grant v niektorej z kategórií z dôvodu nižšej kvality predložených projektov v porovnaní s projektmi v ostatných kategóriách. V takom prípade mohla navrhnúť na podporu v niektorej z kategórií až dva projekty, ak svojou kvalitou dosiahli stanovené kritériá, čo komisia aj využila. V kategórii prírodné vedy budú udelené dva granty, pričom v kategórii pôdohospodárske vedy sa grant neudeľuje.

 

Držiteľmi individuálneho grantu pre rok 2013 v sume 3000 EUR sa spomedzi 81 nominovaných stali štyri doktorandky a dvaja doktorandi:

Ing. Tomáš Bertók (školiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc.) v oblasti prírodných vied

Ing. Eva Tvrdá (školiteľ: doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.) v oblasti prírodných vied

Ing. Mária Virčíková (školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, PhD.) v oblasti technických vied 

Mgr. Natália Kamodyová (školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH) v oblasti lekárskych vied 

Mgr. Peter Tóth (školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.) v oblasti humanitných vied 

Mgr. Lenka Kostovičová (školiteľka: prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.) v oblasti spoločenských vied 

 

Členmi expertnej hodnotiacej komisie pre rok 2013 boli:

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. -  rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV,

doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - docentka v oblastiach biotechnológie a mikrobiológie na Katedre mikrobiológie Fakulty biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre,

doc. Martin Kanovský, PhD. – riaditeľ Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave,

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. - pôsobiaci na Katedre informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,

Ing. Karol Fröhlich, DrSc. - riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV, vedúci Oddelenia tenkých vrstiev oxidov, zástupca Vedeckého sekretára SAV.

 

V procese rozvoja poznania mladých vedkýň a vedcov si veľmi ceníme misiu ich školiteliek a školiteľov, ktorých úlohou v programe Podporujeme individuality bolo nominovať spomedzi svojich študentov tých najlepších.  Intenda ocení školiteľky a školiteľov podporených doktorandiek a doktorandov sumou  300 EUR.

Verejná prezentácia najlepších mladých vedkýň a vedcov 4. ročníka programu Podporujeme individuality, spojená so slávnostným odovzdávaním grantov, sa uskutoční 19. novembra 2013 od 16.00 v A4 – nultý priestor (budova YMCA na Karpatskej ulici č.2 v Bratislave). Po jednotlivých prezentáciách bude nasledovať diskusia o výzvach v oblasti doktorandského štúdia a mladej vedy na Slovensku, za účasti členov expertnej hodnotiacej komisie programu a pozvaných hostí – reprezentantov akademickej sféry i verejnosti.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k priebehu a kvalite programu Podporujeme individuality, predovšetkým hodnotiteľom za ich odborný príspevok k identifikácii tých najlepších spomedzi nominovaných doktorandiek a doktorandov v tomto roku.