PODPORUJEME INDIVIDUALITY – poznáme tohtoročných finalistov

24.11.2010

Zámerom Nadácie Intenda v rámci programu Podporujeme individuality je aj v tomto roku finančne podporiť najlepších interných doktorandov ktorí sa v období výzvy zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je podporiť a spropagovať po jednom najelitnejšom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
 

V tomto roku sme podporu pre jedného doktoranda zvýšili z minuloročných 3.333 € na 5.000 €, čím chceme ešte viac napomôcť zlepšeniu sociálneho postavenia jednotlivých talentovaných doktorandov a zároveň posilniť aj spoločenský význam takéhoto ocenenia.

Na základe hodnotenia šiestich hodnotiacich subkomisií programu zložených zo školiteľov nominovaných doktorandov, postúpili do finále z celkového počtu 47 doktorandov trinásti nominovaní (za pôdohospodárske vedy postupujú až traja doktorandi, keďže druhí v poradí skončili až dvaja doktorandi s rovnakým počtom bodov). Zoznam finalistov nájdete v prílohe.

Dňa 7. decembra 2010 sa uskutoční verejná prezentácia finalistov, kde na základe komplexného hodnotenia podľa vopred stanovených kritérií, doplnených o vypočuté verejné prezentácie, rozhodne hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre šiestich najlepších.

Členmi hlavnej hodnotiacej komisie pre rok 2010 sú:

prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
prof. RNDr. René Matlovič, PhD
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Ing. Jaroslav Juriga


Nadácia Intenda si cení ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp svojej jasnej vízie podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich predstavujú a zároveň reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni. Tým najlepším chceme poskytnúť adekvátnu podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti.

Na stiahnutie