Podporujeme individuality 2011 – hodnotiaci proces zahájený

17.10.2011

V šiestich kategóriách súbehových oblastí vedy a výskumu sa o celkovú podporu vo výške 30.000 € bude uchádzať 50 doktorandov, ktorých do programu nominovali ich školitelia. K termínu uzávierky prijímania projektov (30.9.2011) zaslalo do nadácie potrebné podklady 50 zo 60 nominovaných doktorandov. Tých v prvom kole hodnotenia posúdi šesť subkomisií v príslušných kategóriách programu, zložených zo školiteľov o grant sa uchádzajúcich doktorandov, ktorí posúdia predložené nominačné hárky a projekty z hľadiska špecifických kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a ohodnotia ich na základe vopred stanoveného bodového systému, pričom žiaden školiteľ nesmie hodnotiť ním nominovaného doktoranda.

Dvaja najvyššie bodovaní z každej kategórie postúpia do finále programu. Očakávame, že výsledky hodnotenia subkomisiami a teda mená dvanástich finalistov programu budú známe k 16.11. 2011. Následne hlavná hodnotiaca komisia pre program „Podporujeme individuality“ ohodnotí postupujúcich finalistov na základe rovnakého mechanizmu a kritérií ako subkomisie a na verejnej prezentácii finalistov doplní toto hodnotenie o ďalšie posudzované kritériá, čím určí konečný počet bodov.

Verejná prezentácia finalistov je naplánovaná na 14. decembra 2011, kedy spoznáme šiestich ocenených doktorandov v programe. Každému z nich bude udelený individuálny grant vo výške 5.000 €, pričom polovica zo sumy je určená na pokrytie životných nákladov doktoranda. Školitelia podporených šiestich doktorandov budú odmenení sumou 330 €.