PODPORUJEME INDIVIDUALITY 2011 – finalisti 3. ročníka sú známi

21.11.2011

Hlavným zámerom Nadácie Intenda v programe Podporujeme individuality je posilnenie pozícií mladej vedy a výskumu v slovenskej spoločnosti, prostredníctvom podpory a propagácie najlepších interných doktorandov, ktorí sa v poslednom ročníku štúdia zameriavajú na dokončenie svojej dizertačnej práce. Intenda každoročne finančne podporí šesť najlepších doktorandov - po jednom zo šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V aktuálnom 3. ročníku programu postúpilo do finále z 50-ich nominovaných doktorandov 15 najvyššie hodnotených. Do záverečnej fázy postúpili na základe súčtu bodov z 1. kola hodnotenia, v ktorom ich projekty posudzovalo šesť hodnotiacich subkomisií programu zložených zo školiteľov nominovaných doktorandov.

Dňa 14. decembra 2011 sa uskutoční slávnostná prezentácia finalistov, kde na základe komplexného hodnotenia podľa vopred stanovených kritérií, doplnených o vypočuté verejné prezentácie, rozhodne hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre šiestich najlepších.

Členmi hlavnej hodnotiacej komisie pre rok 2011 sú:

prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - prorektor pre medzinárodné vzťahy na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, profesor na Ústave pre výskum srdca SAV a na LF UK v Bratislave,
prof. RNDr. René Matlovič, PhD. - rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
• doc. Martin Kanovský, PhD. - pôsobí na Ústave sociálnej antropológie, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V roku 2010 získala jeho doktorandka grant v programe Podporujeme individuality za spoločenské vedy,
• prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. – pôsobí na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulty informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave. V roku 2009 získal jej doktorand grant v programe Podporujeme individuality za technické vedy,
• Ing. Jaroslav Juriga - riaditeľ odboru stratégie celoživotného vzdelávania a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, člen Správnej rady nadácie Intenda.


R.S.V.P. na ivaskova@intenda.sk najneskôr do 25.11.2011. Účasť na prezentáciách je limitovaná!

 

Program Podporujeme individuality je financovaný z prostriedkov Nadácie Intenda.
Ďakujeme Ústavu experimentálnej onkológie SAV za podporu formou poskytnutia konferenčných priestorov.


ilustračná fotka: zdroj http://www.cg4tv.com/.