Podporujeme individuality

■ aby ochota pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania bola ocenená ■ existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp jasnej vízie podporenej životnou stratégiou ■ mnohí z nich predstavujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni ■ tým najlepším poskytujeme  podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať svojmu intelektuálnemu rastu ■ zdravá spoločnosť si svoje elity pestuje 
 
 
IDEA
 
Podporujeme individuality, pretože si ceníme ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp jasnej vízie, podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich predstavujú a zároveň reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni. Tým najlepším chceme poskytnúť adekvátnu podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti.
 
 
ZÁMER
 
Dlhodobým zámerom programu je budovať medzi mladými ľuďmi a prostredníctvom nich medzi celou spoločnosťou vedomie dôležitosti, hodnoty a statusu vzdelania a rozvoja vlastného aj všeobecného poznania. Zámer napĺňame prostredníctvom podpory a propagácie konkrétnych mladých ľudí, ktorí sú elitnými reprezentantmi potenciálu rozvoja vedy, výskumu a v dôsledku toho rozvoja celej spoločnosti. Vnímanie hodnoty vzdelania a príspevok k podpore vedy a výskumu je prejavom zodpovednosti Nadácie Intenda voči svojim cieľovým skupinám a celej spoločnosti. 
 
 
CIELE 
 
Cieľom je finančne podporiť a spropagovať najlepších interných doktorandov / doktorandky, ktorí sa v období aktuálnej výzvy programu Podporujeme Individuality zameriavajú v poslednom ročníku na dokončenie svojej dizertačnej práce a to v každej zo šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja: 
  • prírodné vedy 
  • technické vedy 
  • lekárske vedy
  • pôdohospodárske vedy 
  • spoločenské vedy 
  • humanitné vedy 
 
Cieľové skupiny
  • Podporení môžu byť interní študenti /študentky doktorandského štúdia* v poslednom ročníku do 30 rokov, ktorých do programu nominuje ich školiteľ. Podpora je určená pre doktorandov / doktorandky, ktorí sú v školskom roku začínajúcom rokom vyhlásenia výzvy riadnymi študentmi internej formy doktorandského štúdia a to v poslednom ročníku tohto štúdia, na jednej zo slovenských inštitúcií – vysokej škole / fakulte / externej vzdelávacej inštitúcii. T.j. majú ukončený najviac druhý rok štúdia v prípade trojročnej štandardnej dĺžky štúdia, resp. najviac tretí rok v prípade štvorročnej štandardnej dĺžky štúdia. Vekové vymedzenie sa týka doktorandov / doktorandiek, ktorí v čase vyhlásenia výzvy nepresiahli vek 30 rokov.
 
 
VÝSLEDKY
4. grantové kolo (rok 2013)
3. grantové kolo (rok 2011)
2. grantové kolo (rok 2010)
1. grantové kolo (rok 2009)
 

Špecifikácie o oblastiach podpory, oprávnených žiadateľoch, finančných alokáciách a ďalšie informácie sú súčasťou konkrétnych grantových kôl /výziev/ a v jednotlivých rokoch sa môžu líšiť.

Informácie o aktuálnych možnostiach podpory nájdete v časti GRANTY.