Podporili sme šiestich najlepších doktorandov individuálnym grantom

17.12.2009
Zámerom v rámci programu Podporujeme individuality je finančne podporiť najlepších interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je každoročne podporiť a spropagovať po jednom najelitnejšom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
 
Dňa 16.12. 2009 sa uskutočnili verejné prezentácie 12-ich nominovaných doktorandov, ktorí postúpili do finále na základe rozhodnutia šiestich hodnotiacich subkomisií programu (po jednej za každú oblasť vedy a výskumu), z celkového počtu 53 doktorandov, ktorí boli do programu nominovaní prostredníctvom svojich školiteľov. Na základe komplexného hodnotenia podľa vopred stanovených kritérií, ktoré bolo doplnené o vypočuté verejné prezentácie, rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre šiestich najlepších z nich. Členmi hlavnej hodnotiacej komisie programu boli prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. (predseda hodnotiacej komisie)– profesor na Ústave pre výskum srdca SAV člen Vedeckej rady SAV, do roku 2009 1. podpredseda SAV; prof. RNDr. René Matlovič, PhD. –rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, profesor na katedre geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU a Ing. Jaroslav Juriga –vedúci oddelenia európskej spolupráce vo vzdelávaní a v odbornej príprave na Ministerstve školstva SR,člen Správnej rady Nadácie Intenda.

 

Ročným individuálnym grantom vo výške 3.333 €, ktorý im bol po verejných prezentáciách na slávnostnom stretnutí dňa 16.12.2009 udelený,sú podporení nasledujúci doktorandi:

 

  • Prírodné vedy: Mgr. Roman Gardlík
  • Technické vedy: Ing. Michal Tvarožek
  • Lekárske vedy: MUDr. Peter Skyba
  • Pôdohospodárske vedy: MVDr. Silvia Špilovská
  • Spoločenské vedy: Mgr. Vladimír Bahna
  • Humanitné vedy: Mgr. Michal Kšiňan, MAS

     

Každý podporený doktorand bude navyše spropagovaný prostredníctvom web stránky nadácie, kde bude mať vytvorený vedecký profil. Tu budú uverejňované jeho vlastné príspevky, prezentované úspechy s potenciálom napr. získania ďalších zdrojov na svoju vedeckú činnosť, budovanie kontaktov a i. Okrem toho sa každý zo šiestich najlepších doktorandov automaticky stáva členom Klubu individualít pri Nadácii Intenda s množstvom členských výhod.
 
Nadácia Intenda si cení ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp svojej jasnej vízie podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich  predstavujú a zároveň reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni. Tým najlepším chceme poskytnúť adekvátnu podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti.
 
Prezentácia finalistov programu Nadácie Intenda Podporujeme individuality bola spojená so slávnostným udeľovaním individuálnych grantov.