Podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia žiakov a študentov

05.09.2011

So začiatkom školského roka 2011 – 2012 otvára Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda už tretí krát grantové kolo v programe Podpora inovácií vo vzdelávaní. Tohtoročná výzva na predkladanie projektov sa zameriava na rozvoj aktívneho učenia a samostatného myslenia žiakov a študentov. Hlavným cieľom grantového kola je rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov II. stupňa základných škôl a rozvoj kritického myslenia u študentov stredných škôl. Výzva na predkladanie projektov v programe je smerovaná k aktívnym a tvorivým učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl a tiež mimovládnym neziskovým organizáciám, ktorých poslaním je zvyšovať kvalitu vzdelávania v tradičnej slovenskej škole.

 

Aktualizované nastavenie grantového programu sa snaží reflektovať dôležité problémy a potreby vzdelávania na Slovensku. Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda sa v predošlých grantových kolách programu zameriaval prednostne na rozvoj dostupnosti informačných a komunikačných technológií na školách. Tá je v súčasnosti v slovenskom školstve už postačujúca. Žiaci základných a stredných škôl sú zároveň dostatočne zruční v ich využívaní. Ukazuje sa však, že deti a mladí ľudia majú problém porozumieť zmyslu prečítaného textu, vyvodzovať z neho závery, či hľadať súvislosti. Slovenskí žiaci bez problémov pochopia a zreprodukujú jednoduché príbehy, návody či príkazy, nerozumejú však zložitejším textom, ktoré od nich vyžadujú vlastný úsudok. Svedčia o tom i výsledky medzinárodného testovania PISA, ktoré sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch a poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov zúčastnených krajín. Slovensko sa v medzinárodnom testovaní PISA 2009, ktoré sa zaoberá funkčnou gramotnosťou detí do 15 rokov, umiestnilo na nelichotivom 23. až 26. mieste z 30 krajín OECD. Podľa tejto štúdie iba štvrtina deviatakov dokáže zhodnotiť zmysel prečítanej informácie. Problémy dospievajúcej mládeže v oblasti porozumenia textu a spracúvania informácií môžu mať vážne dôsledky nielen pre ich budúci dospelý život, ale pre celú spoločnosť.

Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 4 000 €. Prihlásené projekty bude hodnotiť expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktorá medzi najinovatívnejšie projekty rozdelí celkovú sumu 40 000 €. Žiadatelia o grant môžu posielať projektové žiadosti od 2. septembra do 14. októbra 2011. Podmienky grantového programu a formulár žiadosti o grant nájdu záujemcovia na webových stránkach Nadačného fondu Slovak Telekom a sú tiež k dispozícii v Nadácii Intenda (telefonický kontakt: 02/57 297 902, e-mail: fondst@intenda.sk).

O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda:
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.
V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 714 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 211 projektov a 132 jednotlivcov z celého Slovenska.