Po tretí raz sme ocenili najlepších doktorandov

15.12.2011

Víťazky a víťazi III. ročníka nášho programu Podporujeme individuality sú známi! Symbolicky sú nimi pre nás, rovnako ako i pre členov expertnej hodnotiacej komisie programu, všetci 15-ti finalisti, ktorí sa včera zúčastnili slávnostnej finálovej prezentácie. Komisia programu bola nadšená úrovňou všetkých prezentácií a vysoko oceňovala excelentný potenciál slovenskej vedy, ktorý predstavujú títo mladí ľudia. Na základe súčtu bodového hodnotenia dvoch kôl posudzovania a po vypočutí finálových prezentácií rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre najlepších. Individuálny grant pre rok 2011 v sume 5.000 EUR, spomedzi 50-ich pôvodne nominovaných, získavajú tri doktorandky a traja doktorandi.

Blahoželáme držiteľom individuálneho grantu, ktorými sú:

•    Mgr. Lucia Valentínová (školiteľka: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.) v oblasti prírodných vied
•    Ing. Boris Hudec (školiteľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc. ) v oblasti technických vied
•    Mgr. Emília Janecová (školiteľ: doc. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.) v oblasti humanitných vied
•    MUDr. Jana Petríková (školiteľka: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.) v oblasti lekárskych vied
•    Ing. Tomáš Virdzek (školiteľka: doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.) v oblasti spoločenských vied
•    Mgr. Peter Gál (školiteľ: prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.) v oblasti pôdohospodárskych vied

Všetci nominovaní boli hodnotení na základe vopred stanovených kritérií v dvoch kolách. V prvom kole ich predložené projekty hodnotilo šesť subkomisií zostavených zo školiteľov nominovaných doktorandov, následne v dvoch etapách druhého kola hodnotila hlavná komisia, pričom body sa sčítavali. Členmi hlavnej hodnotiacej komisie pre rok 2011 boli prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - prorektor pre medzinárodné vzťahy na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, profesor na Ústave pre výskum srdca SAV a na LF UK v Bratislave; prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. pôsobiaca na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulty informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave; prof. RNDr. René Matlovič, PhD. - rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV; doc. Martin Kanovský, PhD. pôsobiaci na Ústave sociálnej antropológie, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a Ing. Jaroslav Juriga - riaditeľ odboru stratégie celoživotného vzdelávania a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, člen Správnej rady Nadácie Intenda.

Súčasťou ocenenia od Nadácie Intenda je členstvo v Klube individualít, ktorého členmi sa stávajú všetci finalisti programu. Ceníme si ich ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania. Títo mladí ľudia reprezentujú excelentný potenciál slovenskej vedy. Hodnotiaca komisia programu vysoko oceňovala kvalitu ich projektov a finálových prezentácií. V niektorých vedných oblastiach boli bodové rozdiely medzi ocenenými a druhými v poradí veľmi tesné, čo poukazuje na vysokú kvalitu všetkých zúčastnených.

Členmi klubu sa stávajú tiež:   
 
•    Mgr. Dominika Mániková (školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.)
•    Mgr. Alexandra Hudecová (školiteľka: prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.)
•    Ing. Lenka Krulikovská (školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.)
•    PhDr. Andrea Goótšová (školiteľ: doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.)
•    Mgr. Martin Boszorád (školiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.)
•    MVDr. Zuzana Šteffeková (školiteľka: doc. Ing. Mária Mareková, CSc.)
•    Ing. Jana Butková (školiteľka: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.)
•    Mgr. Veronika Pizano (školiteľka: doc. Ing. Alena Kusá, PhD.)
•    Ing. Zuzana Barboráková (školiteľka: doc. Ing. Dana Tančinová, PhD.)

V procese rozvoja poznania mladých vedcov si veľmi ceníme úlohu školiteľov a školiteliek, preto aj im patrí naše uznanie. Nadácia Intenda ocenila školiteľov podporených doktorandov sumou spolu 1980,00 EUR.

Blahoželáme všetkým nominovaným, finalistom aj víťazom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k priebehu a kvalite programu Podporujeme individuality, predovšetkým hodnotiteľom v subkomisiách a v hlavnej komisii za ich odborný príspevok k identifikácii tých najlepších spomedzi nominovaných doktorandov a doktorandiek v tomto roku.

FOTKY Z PODUJATIA 

Program Podporujeme individuality je financovaný z prostriedkov Nadácie Intenda.

Ďakujeme Ústavu experimentálnej onkológie SAV za podporu formou poskytnutia konferenčných priestorov.
Ďakujeme Ferdinandovi Tisovičovi zo SAV za fotografie z podujatia.