Oživujeme verejný priestor

■ aby sa originálny kultúrny potenciál mladých ľudí presunul z periférie komunity do jej centra ■ aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako prirodzené, bezpečné a podnetné prostredie na prezentáciu svojej jedinečnosti ■ verejný priestor naplnený rozmanitosťou, ktorá komunitu reprezentuje  a zároveň reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva  k rozvoju kvality života všetkých 

 
IDEA PROGRAMU
 
Verejný priestor plní v ideálnom prípade funkciu centra komunity. Je miestom „neutrálnej pôdy“, priestorom, kde sa ľudia môžu stretávať, komunikovať, objavovať aj byt objavenými. Je srdcom komunitnej sociálnej vitality a základom fungujúcej demokracie. Neobsadený alebo miznúci verejný priestor je naopak znakom silnej individualizácie - úpadku komunikácie sprevádzaného postupným miznutím záujmu verejnosti o jej ďalší rozvoj.
 
Programom sa snažíme prispieť  k tomu, aby sa jedinečný potenciál mladých ľudí presunul z periférie do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako podnetné  prostredie na prezentáciu svojej jedinečnosti. Podporujeme ochotu mladých ľudí prejaviť sa realizáciou vlastných nápadov a prispieť k oživeniu komunity v rôznorodých oblastiach-  kultúra, životné prostredie, rekreačný šport. Veríme, že mladí ľudia môžu prijatím verejného priestoru za svoj inšpirovať i ďalšie generácie v komunite k jeho (spolu)zdieľaniu. Verejný priestor naplnený rozmanitosťou, ktorá reprezentuje široké spoločenstvo a zároveň  reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k jej výraznému oživeniu a k obohateniu života jej členov.
 
 
ZÁMER
 
Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich  sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity. Chceme podporiť jedinečné prejavy rôznorodých skupín mladých ľudí realizovaných vo verejnom priestore s dopadom na širšie spoločenstvo. Sprievodným zámerom programu je prispieť k fyzickej a sociálnej obnove verejného priestoru, ktorý vnímame ako dôležitý z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.
Tieto  zámery naplnia projektové aktivity smerujúce k naplneniu cieľov programu.
 
 
CIELE
  • podporiť neformálne kultúrne aktivity skupín mladých ľudí v rozmanitých formách - realizovaných vo verejnom priestore;
  • podporiť  aktivity mladých ľudí referujúcich ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného prostredia (starostlivosti o verejný priestor a jeho využívanie a zdieľanie);
  • podporiť tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí vo verejnom (verejnosti bez obmedzení dostupnom) priestore -  rekreačný šport, hry, súťaže a pod.;
  • podporiť rôznorodé generačné a medzisektorové spolupráce na sprístupňovaní zanedbaného verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho využívaní na rozmanité účely;
  • podporiť rozšírenie / otvorenie priestorových kapacít komunity – objekty pod patronátom verejných inštitúcií či podnikateľského sektora  – za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí.   
 
 
Cieľové skupiny 
  • mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov
  • verejnosť

 

VÝSLEDKY

6. grantové kolo (rok 2014)
5. grantové kolo (rok 2013)
3. grantové kolo (rok 2011)
2. grantové kolo (rok 2010)
1. grantové kolo (rok 2009)

 

Špecifikácie o oblastiach podpory, oprávnených žiadateľoch, finančných alokáciách a ďalšie informácie sú súčasťou konkrétnych grantových kôl /výziev/ a v jednotlivých rokoch sa môžu líšiť.

Informácie o aktuálnych možnostiach podpory nájdete v časti AKTUÁLNE VÝZVY.