Otvárame tretie grantové kolo programu Ďalej znižujeme prahy

19.12.2011

Cieľom tretieho grantového kola programu Ďalej znižujeme prahy je zlepšiť nevyhovujúcu životnú situáciu a umožniť vytváranie nových príležitostí pre deti a mladých ľudí, ktorí sú vystavení znevýhodneniu, resp. ohrozeniu v dôsledku nepriaznivých sociálnych podmienok, ktoré negatívne determinujú ich životy. „Našim zámerom je aj v tomto kole eliminovať bezprostredné sociálne či zdravotné riziká, vyplývajúce zo spôsobu života cieľových skupín programu – napr. delikvencia, užívanie drog, záškoláctvo, predčasný sexuálny život a podobne. Snažíme sa sprostredkovať kvalifikované riešenie problémov a hľadanie spôsobov, aby cieľové skupiny tieto riešenia prijali“, hovorí Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 4.000 EUR.


O grant môžu žiadať občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré v rámci svojich aktivít dodržiavajú nízkoprahový prístup ako základný princíp a spôsob práce, ktorý je založený na dostupnosti služby v prirodzených teritóriách klientov, citlivosti ku klientovi a rešpekte k jeho osudu a bezpečiu v spôsobe poskytovania služby tak, ako bližšie definujú grantové podmienky programu.

Žiadosti prijímame do 10. februára 2012.

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj formulár žiadostí nájdete v sekcii „Ďalej znižujeme prahy“.


Ďalej znižujeme prahy, pretože chceme byť pre deti a mladých ľudí k dispozícii tam, kde komunita, alebo jej časť (rodina, vrstovnícke skupiny, zanedbaný verejný priestor) zlyháva. Chceme aj naďalej podporovať procesy, pri ktorých mladí môžu rozvíjať svoje základné sociálne zručnosti, učiť sa úlohy nevyhnutné pre fungovanie v rámci kultúry a spoločnosti. Nie všade im je umožnené tieto procesy prirodzene rozvíjať. Chceme pôsobiť tam, kde je mladým odopieraná „potreba komunity“, predovšetkým bezpečné vzťahové prostredie.


Konzultácie
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/ 57 29 72 51
fax: 02/57 29 71 17
e-mail: ivaskova@intenda.sk 

Ilustračná fotka: Združenie STORM - podporený klub Cirkus v programe DZP/2.GK