Otvárame nominačný proces najlepších doktorandov

02.05.2011

Vyhlasujeme tretie grantové kolo programu Podporujeme individuality. Výzva v prvej fáze smeruje k školiteľom, ktorí môžu predkladať nominácie svojich talentovaných doktorandov. Cieľovými skupinami programu sú interní doktorandi, ktorí sa budú v školskom roku 2011/2012 v poslednom ročníku štúdia venovať dokončeniu dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa individuálny grant vo výške 5 000 €. Celková finančná alokácia na program je 30 000 €. 


Nadácia Intenda oceňuje ochotu mladých ľudí pracovať na sebe prostredníctvom rozvoja vlastného poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp svojej jasnej vízie podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich predstavujú a reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni. „Tým najlepším chceme poskytnúť podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti. Chceme prispieť k zlepšeniu sociálneho postavenia talentovaných doktorandov a zároveň posilniť spoločenský význam takéhoto ocenenia. “ uviedol Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie.
 
Špecifikom programu, ktorým chceme poukázať na naplnenie zámeru – ocenenia najlepších doktorandov - je zapojenie školiteľov. Predpokladom výberu najlepších doktorandov je aktívna účasť školiteľov v procese ich identifikácie, následnej nominácie a ich hodnotenia v rámci subkomisií v prvom kole hodnotiaceho procesu. V ďalšej fáze  bude nominácie posudzovať hlavná expertná hodnotiaca komisia programu, v ktorej budú mať zastúpenie renomovaní reprezentanti kľúčových akademických a vedeckých inštitúcií. Tí rozhodnú o udelení podpory pre najlepšiu doktorandku / najlepšieho doktoranda zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu.
 

Uzávierka výzvy pre nominácie školiteľmi je stanovená na 1. júl 2011.

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektový formulár žiadosti nájdete v sekcii programu.


Konzultácie
Mgr. Zuzana Ivašková
koordinátorka programu
tel. č. 02 / 57 29 72 51
e-mail: ivaskova@intenda.sk