Otvárame nominačný proces na získanie individuálneho doktorandského štipendia

05.08.2013

Vyhlasujeme štvrtý ročník programu Podporujeme individuality. Výzva smeruje k školiteľom, ktorí môžu predkladať nominácie svojich talentovaných doktorandov, ako aj k doktorandom, ktorí spolu s nomináciou zašlú projekt svojej dizertačnej práce.

Cieľovými skupinami programu sú interní doktorandi a doktorandky, ktorí sa budú v školskom roku 2013/2014 v poslednom ročníku štúdia venovať dokončeniu dizertačnej práce. Šesť najlepších získa od nadácie individuálny grant vo výške 3.000 €. Celková finančná alokácia na program je 19.800 €.

Uzávierka výzvy je stanovená na 27. september 2013


Oceňujeme ochotu mladých ľudí pracovať na sebe prostredníctvom rozvoja vlastného poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp svojej jasnej vízie podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich predstavujú a reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni. „Tým najlepším chceme poskytnúť podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými jednotlivcami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti. V porovnaní s minulými ročníkmi sme sa rozhodli urobiť niekoľko  zmien – hodnotenie projektov už nebude dvojkolové, ale prebehne jednokolovo ako v prípade ďalších našich programov, verejná prezentácia už nebude súčasťou hodnotiaceho procesu ale  vyvrcholením slávnostného odovzdávania ocenenia, počas ktorého víťazky a víťazi predstavia verejnosti ocenené projekty.“ uviedol Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie.

 
Projekty bude posudzovať expertná hodnotiaca komisia programu, v ktorej budú mať zastúpenie renomovaní reprezentanti kľúčových akademických a vedeckých inštitúcií. Tí rozhodnú o udelení podpory pre najlepšiu doktorandku / najlepšieho doktoranda zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Viac informácií nájdete v grantových podmienkach programu.