Opäť podporíme doktorandov

04.05.2010

Už po druhý raz vyhlasujeme výzvu na predkladanie nominácií v rámci grantového programu Podporujeme individuality. Cieľovými skupinami výzvy programu sú interní doktorandi, ktorí sa budú v školskom roku 2010/2011 venovať dokončeniu svojej dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa od nadácie individuálny grant vo výške 5.000 €,  pričom celková finančná alokácia na program je 30.000 €.


Uzávierka výzvy pre nominácie školiteľmi je stanovená na 2. júl 2010. Uzávierka pre zasielanie projektov nominovanými doktorandmi bude 1.októbra 2010. Všetky detailné informácie o cieľoch, nominačnom procese, ako aj špecifických podmienkach podpory je možné nájsť na internetovej stránke v sekcii "Podporujeme individuality". Tlačovú správu o prezentácii minuloročných finalistov, ako aj výsledky z roku 2009 nájdete TU.


Nadácia Intenda oceňuje ochotu mladých ľudí pracovať na sebe prostredníctvom rozvoja vlastného poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp svojej jasnej vízie podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich predstavujú a reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni. „Tým najlepším chceme poskytnúť podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti. V tomto roku sme podporu pre jedného doktoranda zvýšili z minuloročných 3.333 €  na 5.000 €,  čím chceme ešte viac  zlepšiť sociálne postavenie jednotlivých talentovaných doktorandov a zároveň posilniť aj spoločenský význam takéhoto ocenenia. “ uviedol programový riaditeľ nadácie Bohdan Smieška.

Špecifikom programu, ktorým chce Nadácia Intenda poukázať na naplnenie zámeru – ocenenia tých najlepších doktorandov - je zapojenie školiteľov. Predpokladom výberu najlepších doktorandov je aktívna účasť školiteľov v procese ich identifikácie, následnej nominácie  a ich hodnotenia v rámci subkomisií v prvom kole hodnotiaceho procesu. V ďalšej fáze  bude nominácie posudzovať expertná hodnotiaca komisia, v ktorej budú mať zastúpenie renomovaní reprezentanti kľúčových akademických a vedeckých inštitúcií. Tí vyberú na podporu po jednom najlepšom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Okrem finančnej podpory získajú ocenení doktorandi členstvo vo vznikajúcom Klube individualít pri Nadácii Intenda a prostredníctvom nadácie bude i naďalej propagovaný ich vedecký potenciál.

 

Grantové podmienky a nominačný hárok nájdete v sekcii programu, prípadne vám budú zaslané na požiadanie.

 

Konzultácie
Mgr. Zuzana Ivašková
koordinátorka programu
tel. č. 02 / 57 29 72 51
e-mail: ivaskova@intenda.sk