Odstraňovanie bariér pomocou moderných technológií

17.06.2011

Organizácie venujúce sa zdravotne alebo sociálne znevýhodneným majú príležitosť získať finančnú podporu až do výšky 5 000 € z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda. Dlhodobým zámerom programu Podpory znevýhodnených skupín je zvýšiť šance na plnohodnotný život pre mladých ľudí s telesným, mentálnym alebo zmyslovým znevýhodnením a pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii. Podporené budú projekty, ktorých aktivity smerujú k odstráneniu konkrétnych fyzických či sociálnych bariér pomocou info–komunikačných technológií.

 

Organizácie, ktoré realizujú projekty pre cieľové skupiny programu, môžu posielať svoje žiadosti do 1. augusta 2011. Podmienky grantového programu a formulár žiadosti o grant nájdu záujemcovia na webových stránkach Nadačného fondu Slovak Telekom a sú tiež k dispozícii v Nadácii Intenda (telefonický kontakt: 02/57 297 902, e-mail: fondst@intenda.sk).


Maximálna výška grantu pre jednu žiadosť je 5 000 €. Prihlásené projekty bude hodnotiť expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti, ktorá medzi tie najkvalitnejšie rozdelí celkovú sumu 60 000 €.

Výsledky hodnotenia projektov v 14. grantovom kole Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda budú známe koncom septembra. 


O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda:
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 714 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 211 projektov a 132 jednotlivcov z celého Slovenska.