Oblasti podpory Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda na rok 2009

05.02.2009

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda pripravil na rok 2009 nové oblasti podpory.
Pôvodná oblasť podpory, zameraná na znevýhodnené skupiny obyvateľstva ostáva v platnosti v modifikovanej podobe. Novými oblasťami budú podpora súčasného umenia, podpora inovácií vo vzdelávaní a dlhodobo otvorená schéma, nazvaná AD Hoc podpora, ktorej cieľom je podporiť inovatívne projekty, ktoré nespadajú do obsahového rámca ostatných oblastí podpory.

1) Program podpory súčasného umenia, ktorého hlavným cieľom je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dlhodobej podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov súčasného slovenského umenia. Základný obsahový rámec programu je smerovaný k podpore slobodnej umeleckej tvorby, umeleckej reflexie rozmanitých podôb súčasnosti a blízkej minulosti, podpore nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov, umeleckého a kultúrneho diskurzu, tvorivých domácich aj medzinárodných výmen, multižánrových festivalov a podobne.
Výzva k predkladaniu projektov bude zverejnená 16. februára 2009uzávierka prijímania žiadostí o grant je 27. marca 2009. 
• celková výška alokácie pre program je 73.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 8.000 € 

2) Program podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva je zameraný na podporu projektov organizácií s verejnoprospešným účelom pre ľudí so sociálnym, zdravotným, mentálnym, zmyslovým, psychickým a telesným znevýhodnením.
Program bude prebiehať v dvoch súbežných grantových líniách:
a) podpora integratívnych projektov pre mladých ľudí do 30 rokov so zdravotným, mentálnym, zmyslovým, psychickým a telesným znevýhodnením
b) podpora projektov pre sociálne izolované skupiny ľudí
Výzva k predkladaniu žiadostí v oboch grantových líniách bude zverejnená 15. apríla 2009uzávierka prijímania žiadostí o grant je 27. mája 2009.
• celková výška alokácie pre program je 50.000 € (platí pre obe grantové línie)
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 € 
(platí pre obe grantové línie)

Súčasťou programu bude aj individuálna schéma, zameraná na podporu talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením. Hlavným zámerom je zvýšiť šance na plnohodnotný život stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorí majú potenciál na vlastný rozvoj, sú aktívni, talentovaní, ale oproti svojim rovesníkom sú znevýhodnení svojou sociálnou situáciou, zdravotným stavom, mentálnym rozhraním, či zmyslovým, psychickým, alebo telesným hendikepom. Základný rámec podpory tvorí príspevok na PC, notebook, alebo pripojenie k internetu, prostredníctvom čoho by sme radi zvýšili digitálnu gramotnosť cieľových skupín programu a umožnili im rozvoj vlastného vzdelania.
Výzva na predkladanie žiadostí bude zverejnená 18. májauzávierka prijímania žiadostí je 26. júna 2009.
• celková výška alokácie pre schému je 13.300 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 665 €

3) Program podpory inovácií vo vzdelávaní, ktorého hlavným zámerom je priniesť do vzdelávacích procesov moderné formy výučby, zvyšujúce digitálnu gramotnosť a zavádzajúce používanie informačno-komunikačných technológií ako bežnú súčasť vzdelávania.
Výzva k predkladaniu žiadostí v rámci programu bude zverejnená 1. apríla 2009uzávierka prijímania žiadostí o grant je 15. mája 2009.
• celková výška alokácie pre program je 50.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 6.600 € 

4) Ad Hoc podpora je dlhodobo otvorená schéma, určená pre inovatívne projekty, ktoré svojím zameraním nespadajú do žiadneho z ostatných programov Nadačného fondu Slovak Telekom. Podporené môžu byť inovatívne projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, znevýhodnených skupín obyvateľstva, životného prostredia, zdravotníctva, športu alebo charity, alebo na pružné riešenie problémov v nepredvídaných situáciách, ako na príklad ad hoc humanitárna pomoc v prípade živelnej, alebo inej katastrofy. Žiadosti o podporu budú prijímané priebežne už od 9. februára 2009 a vyhodnocované rovnako priebežne až do 15. decembra 2009.

Všetky ďalšie dôležité informácie o grantových podmienkach a kritériách, oprávnených žiadateľoch, výsledkoch a pod. nájdete na www.fondst.sk alebo v Nadácii Intenda, ktorá nadačný fond spravuje.


Od roku 2009 je poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. 

Kontakt: Ida Želinská, koordinátorka programov, 02/57297 229, fondst@intenda.sk; www.intenda.sk, www.fondst.sk