Oblasti podpory Nadácie Intenda na rok 2011

10.01.2011

Nadácia Intenda pokračuje aj v roku 2011 v podpore prostredníctvom programov, ktorých ambíciou je prispieť k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Prostredníctvom našich grantových kôl v roku 2011 chceme poskytnúť podporu pre spontánne iniciatívy mladých ľudí, rozvíjať komunitnú súdržnosť, preto oživujeme verejný priestor; vytvárať priestor pre formovanie a prejavenie občianskych postojov mladých ľudí podporou kvalitatívnych zmien v komunitách, preto rozvíjame občiansku identitu; smerovať podporu tam, kde zlyháva komunita podporou aktivít zabezpečujúcich vzťahový priestor pre formovanie identity mladého človeka, preto ďalej znižujeme prahy; posilňovať zázemie výnimočných mladých jednotlivcov, preto podporujeme individuality.


1) Hlavným cieľom programu "Oživujeme verejný priestor" je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami. Výzva k predkladaniu žiadostí v 3. grantovom kole bude zverejnená 22. februára 2011, uzávierka prijímania žiadostí o grant bude 25. marca 2011.
 

• celková výška alokácie pre program je 26.250 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 1.000 €

 

2) Program "Rozvíjame občiansku identitu" je zameraný na stimuláciu ďalšieho rozvoja aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dvoch kľúčových tém – a) rozvoja aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí; b) zvyšovania citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej spoločnosti. Výzva k predkladaniu žiadostí v 3. grantovom kole bude zverejnená 4. apríla 2011, uzávierka prijímania žiadostí o grant bude 6. mája 2011.
 

• celková výška alokácie pre program je 65.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 7.000 € 

 
3) Program "Podporujeme individuality" má za cieľ finančne podporiť najlepších interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy programu zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je každoročne podporiť a spropagovať po jednom elitnom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Výzva k predkladaniu nominácií v 3. grantovom kole bude zverejnená  2. mája 2011, uzávierka prijímania nominácií školiteľmi bude 1. júla 2011. Uzávierka prijímania projektov nominovaných doktorandov bude 30. septembra 2011.
 

• celková výška alokácie pre program je 30.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 €

 

4) Program "Ďalej znižujeme prahy" je zameraný na sprístupnenie sociálnych služieb ohrozeným  skupinám mladých ľudí prostredníctvom podpory vzniku a ďalšieho rozvoja nových i existujúcich nízkoprahových programov a zariadení. Výzva k predkladaniu žiadostí v rámci 3. grantového kola programu bude zverejnená 15. decembra 2011, uzávierka prijímania žiadostí o grant bude 10. februára 2012.
 

• celková výška alokácie pre program je 65.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 7.000 €Všetky ďalšie dôležité informácie o grantových podmienkach a kritériách, oprávnených žiadateľoch, výsledkoch a pod. nájdete priebežne na www.intenda.sk v jednotlivých sekciách.
 

Kontakt
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
manažérka komunikácie
Tel.: 02/ 57 297 251
Fax: 02/ 57 297 117
e-mail: ivaskova@intenda.sk