Oblasti podpory Nadácie Intenda na rok 2010

11.01.2010

Nadácia Intenda pokračuje aj v roku 2010 v podpore prostredníctvom programov, ktorých ambíciou je prispieť k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti.

 

Prostredníctvom našich grantových kôl v roku 2010 chceme:


  • poskytnúť podporu pre spontánne iniciatívy mladých ľudí, rozvíjať komunitnú súdržnosť, preto oživujeme verejný priestor,
  • vytvárať priestor pre formovanie a prejavenie občianskych postojov mladých ľudí podporou kvalitatívnych zmien v   komunitách, preto rozvíjame občiansku identitu,
  • smerovať podporu tam, kde zlyháva komunita podporou aktivít zabezpečujúcich vzťahový priestor pre formovanie identity mladého človeka, preto ďalej znižujeme prahy.
  • posilňovať zázemie výnimočných mladých jednotlivcov, preto podporujeme individuality.


 

1) Hlavným cieľom programu "Oživujeme verejný priestor" je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami.

Výzva k predkladaniu žiadostí v 2. grantovom kole bude zverejnená 22. februára 2010, uzávierka prijímania žiadostí o grant je 26. marca 2010.
• celková výška alokácie pre program je 26.250 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 1.000 €

2) Program "Rozvíjame občiansku identitu" je zameraný na stimuláciu ďalšieho rozvoja aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dvoch kľúčových tém – a) rozvoja aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí; b) zvyšovania citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej spoločnosti.

Výzva k predkladaniu žiadostí v 2. grantovom kole bude zverejnená 6. apríla 2010, uzávierka prijímania žiadostí o grant je 11. mája 2010.
celková výška alokácie pre program je 75.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 7.000 €

3) Program "Podporujeme individuality" má za cieľ finančne podporiť najlepších interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy programu zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je každoročne podporiť a spropagovať po jednom elitnom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu.

Výzva k predkladaniu nominácií v 2. grantovom kole bude zverejnená 3. mája 2010, uzávierka prijímania nominácií školiteľmi je 2. júla 2010, uzávierka prijímania projektov nominovaných doktorandov bude 1. októbra 2010.
• celková výška alokácie pre program je 30.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 €

4) Program "Ďalej znižujeme prahy" je zameraný na sprístupnenie sociálnych služieb ohrozeným skupinám mladých ľudí prostredníctvom podpory vzniku a  ďalšieho rozvoja nových i existujúcich nízkoprahových programov a zariadení.

Výzva k predkladaniu žiadostí v rámci programu bude zverejnená 15. decembra 2010, uzávierka prijímania žiadostí o grant je 10. februára 2011.
• celková výška alokácie pre program je 67.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 7.000 €

Všetky ďalšie dôležité informácie o grantových podmienkach a kritériách, oprávnených žiadateľoch, výsledkoch a pod. nájdete priebežne na www.intenda.sk v sekcii Programy.


Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
koordinátorka programov a fundraisingu
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/ 57 297 251
Fax: 02/ 57 297 117
e-mail: ivaskova@intenda.sk