profil nadácie

o nás

Nadácia Intenda svoju pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom podporou iniciatív mladých ľudí a pre mladých ľudí. 

Už 13 rokov prispievame k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav, vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležité je, aby mali prístup k svojim základným potrebám v prostredí, ktoré je málo stimulujúce.

Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom grantových programov, vlastných projektov a strategických partnerstiev s organizáciami a spoločensky zodpovednými firmami. Grantové programy nadácie sú financované z výnosov z vlastného majetku a z príspevkov fyzických a právnických osôb asignáciou 2% z daní.

Od svojho vzniku sme prerozdelili viac ako 2 345 000 EUR a podporili tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo 891 projektov organizácií a jednotlivcov.

Sme členskou organizáciou Fóra Donorov a Global Youth Action Network, participujeme na výmene informácií a skúseností, tvorbe programov a koncepcií na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Viac o činnosti nadácie si prečítate TU.

 

poslanie

Mladí ľudia pre nás predstavujú mnohoznačnosť a zároveň jedinečnosť.
Preto investujeme do komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.

jedineční, smelí a čestní mladí ľudia môžu vyrásť len v im blízkom, známom a bezpečnom prostredí ■ v demokratických, tolerantných a kooperujúcich komunitách, ktoré sú schopné fungovať s úctou k rozdielnosti – sociálnemu statusu, pohlaviu, národnosti, či veku a naopak tieto rozdielnosti akceptujú a oceňujú ■ ak budeme chápať potreby a problémy mladých ľudí v širšom – kultúrnom aj spoločenskom rámci, potom vieme, že tí, ktorí v komunitách dostali priestor pre  vlastnú iniciatívu, mali možnosť slobodne vyjadriť svoj názor, tí čo cítili dostatok dôvery vo svoje schopnosti časom tieto pozitívne emócie „svojim“ komunitám vracajú späť ■ podporou zo strany nadácie sa snažíme zjednodušiť proces, v ktorom sa mladí ľudia stávajú rešpektovanou súčasťou komunity ■ investícia do projektov, rozvíjajúcich identitu mladých ľudí a zároveň podporujúcich komunitu, v ktorej žijú je investíciou do myšlienok o lepšom a súdržnejšom svete

 

základné dokumenty

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Do nadačnej listiny je každý oprávnený nazerať a robiť si z nej výpisy alebo odpisy.

Politika prevencie konfliktu záujmov patrí medzi základné dokumenty Nadácie Intenda. Tento dokument presne popisuje, kto nemôže žiadnym spôsobom profitovať z grantovej podpory nadácie. Okrem iného sa v ňom uvádza: „Zriaďovatelia Nadácie Intenda nemôžu žiadať o grant v Nadácii Intenda. Členovia Správnej rady Nadácie, Dozornej rady Nadácie, hodnotiacich komisií, zamestnanci a iní trvalí pracovníci Nadácie Intenda nesmú mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a to v žiadnej fáze projektu, ktorý sa uchádza o podporu.

Etický kódex je jedným z kľúčových dokumentov riešiaci konkrétne princípy fungovania, ku ktorým sa nadácia zaväzuje. Vedenie sa zaväzuje vytvárať podmienky pre otvorenú a transparentnú kultúru nadácie, na základe ktorej je každý zamestnanec schopný rozlišovať medzi primeraným a sporným konaním. Medzi základné princípy rozhodovania, ktorými sa zamestnanci riadia, patrí morálka, etika, právne normy a hodnoty. 

Na stiahnutie