Nové programy Nadácie Intenda pre mladých ľudí

20.02.2009

Nadácia Intenda vyhlasuje štyri nové programy na roky 2009 až 2011, v rámci ktorých podporí projekty pre mladých ľudí vo veku 14 až 30 rokov na celom Slovensku. Tieto programy sú určené mladým umelcom, športovcom, lídrom a aktivistom, mladým vedcom a aj mladým ľuďom na okraji spoločnosti. Spoločným zámerom nových programov Nadácie Intenda je prispieť k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti a mali dostatok priestoru na vlastné iniciatívy a nápady. V roku 2009 Nadácia Intenda prerozdelí sumu 171.000 € (5.151.546 Sk).

 

V programe Oživujeme verejný priestor Nadácia Intenda podporí ochotu mladých ľudí zapojiť sa, prispieť, či individuálne sa prejaviť v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy alebo športu. Podporené budú napríklad výstavy a performance, komunitné priestory, street art, open air akcie, hudobné produkcie, športové akcie, či divadelné predstavenia. Maximálna výška podpory pre jeden grant je 999 euro (30.000 Sk).

V programe Rozvíjame občiansku identitu podporí Nadácia Intenda mladých lídrov a aktivistov a projekty, zvyšujúce citlivosť voči rozmanitosti občianskej spoločnosti. Podporené budú napríklad občianske a antidiskriminačné kampane, neformálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu, verejné diskusie a diskusné kluby, publikácie, participácia na veciach verejných. Maximálna výška podpory pre jeden grant je 4.999 euro (150.000 Sk).

Programom Ďalej znižujeme prahy nadväzuje Nadácia Intenda na líniu úspešného programu Znižujeme prahy a vytvára priestor pre mladých ľudí tam, kde komunita zlyháva. Podporené môžu byť napríklad projekty terapie pre „deti ulice“, programy znižovania rizík, projekty v rómskych osadách a mestských ghettách, či kluby pre voľný čas. Maximálna výška podpory pre jeden grant je 6.999 euro (210.000 Sk).

Prostredníctvom programu Podporujeme individuality chce Nadácia Intenda finančne podporiť najlepších doktorandov. Podpora je určená na nákup odbornej literatúry, na úradu konferenčných účastníckych poplatkov, na úhradu nákladov cestovných nákladov súvisiacich s vedeckou a dizertačnou prácou, na vydanie či preklad vlastnej vedeckej publikácie. Maximálna výška podpory pre jeden grant činí 3.333 euro (100.000 Sk).

Všetky potrebné informácie k jednotlivým programom nájdete na stránke www.intenda.sk.

Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a odvtedy podporuje programy mladých ľudí a pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov. Zakladateľmi Nadácie Intenda sú Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Intenda doposiaľ podporila 213 projektov celkovou sumou 934 763 € (28.160.670.14 Sk). Za vlastný program Znižujeme prahy získala Nadácia Intenda v roku 2004 Cenu európskej verejnosti za najlepší prevenčný program roka udeľovaný sieťou European Crime Prevention Network, združujúcou všetky členské štáty EU.