NOVÁ VÝZVA ! Oživujeme verejný priestor - vyhlasujeme tretie grantové kolo

22.02.2011

Prostredníctvom 3. grantového kola programu Oživujeme verejný priestor podporíme aj v tomto roku aktivity mladých ľudí v oblasti neetablovaného umenia, zábavy, alebo športu - ako prejavu kultúrneho tvorivého trávenia voľného času. Celková výška podpory na program je 26 250 €, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 €. Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je podporiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami.

 

Ďalším zámerom programu je prispieť k sociálnej revitalizácii verejného priestoru, ktorý považujeme za dôležitý z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít. Zámer chceme naplniť prostredníctvom podpory takých aktivít mladých ľudí, ktoré budú realizované vo verejnom priestore, v dôsledku čoho bude posilňovaná sociálna interakcia medzi mladými ľuďmi navzájom, rovnako ako medzi mladými ľuďmi a ďalšími skupinami / generáciami v komunitách. O grant môžu žiadať neformálne skupiny (minimálne 3 členovia v jednej skupine), občianske združenia a neziskové organizácie.
 

Podporené môžu byť verejnosti prístupné aktivity realizované v rôznych klubových priestoroch, na športoviskách, v skate parkoch, námestiach, parkoch, ale aj akcie na legálnych graffiti zónach, street art, open air hudobné produkcie, virtuálne priestory pre špecifické komunity, športové podujatia zapájajúce komunitu a podobne.


Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 25. marca 2011.

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj formulár žiadosti nájdete v sekcii Oživujeme verejný priestor.


foto: Street Art Communication  (podporený projekt z 1. kola programu)


Nadácia Intenda oslavuje 10 rokov činnosti v prospech mladých ľudí
Od svojho vzniku v roku 2001 sme prerozdelili na projekty mladých ľudí a pre mladých ľudí spolu 1 570 336,05 EUR a podporili tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo 487 projektov a 132 jednotlivcov.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/ 57 29 72 51
fax:    02/ 57 29 71 17
e-mail: ivaskova@intenda.sk