Nórsku ...

25.07.2011

Šok, bezmocnosť, smútok. Útok namierený proti bezbranným ľuďom v Nórsku je útokom na hodnoty demokracie, ľudských práv a mierového spolužitia v celom svete. Zasiahol krajinu, ktorá tieto hodnoty symbolizuje tak, ako máloktorá iná.  Vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť pozostalým a celému Nórsku. O čo intenzívnejšie je naše pohnutie, o to viac si pripomíname, že život v demokracii, uplatňovanie ľudských práv a mierové spolunažívanie v rôznosti nie je samozrejmosťou. Naopak, je to krehká a ťažko vybojovaná výsada, ktorú treba nepretržite aktívne napĺňať a ochraňovať.


Nadácia Intenda


Shock, powerlessness, regret. The attack aimed at defenceless people in Norway is an attack on values of democracy, human rights and peaceful coexistence all over the world. It has stricken the whole country which symbolizes these values in such a way that hardly any other does. We would like to express deep and honest condolence to all mourners and to whole Norway.

The more intensive our feelings are, the more we remember that life in democracy, asserting human rights and peaceful coexistence in diversity is not certainty. On the contrary, it is a fragile and hardly fought privilege that is to be constantly actively filled and protected.


Foundation Intenda