Dobrá spoločnosť potrebuje aktívne občianstvo - VÝZVA

27.02.2012

Vyhlasujeme štvrté grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom je prispieť k rozvoju aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je vyčlenená suma 60 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 tisíc eur. O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie.

 

Očakávané sú projekty, ktoré budú zamerané na tvorivé kultivovanie mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň dokážu mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti. Podporené môžu byť napríklad kampane vedúce k zvýšeniu citlivosti verejnosti voči odlišnej rasovej, kultúrnej či sociálnej identite, rôzne občianske aktivistické kampane, programy vzdelávania k aktívnemu občianstvu či ľudským právam, verejné diskusie a diskusné kluby, zaznamenávanie oral history, priame zapojenie sa mladých ľudí do kontroly výkonu verejnej moci, či do tvorby zásadných dokumentov samospráv a verejných inštitúcií.

Občiansku spoločnosť si predstavujeme ako dobrú spoločnosť. Chápeme ju ako demokratickú platformu umožňujúcu verejné diskusie a výkon aktívneho občianstva pri zosúlaďovaní rôznorodých záujmov. Vnímame ju ako pestrosťou naplnený verejný priestor, v ktorom sú diskutované aktuálne témy - sociálne problémy mladých ľudí, kvalita verejnej politiky, kontrola výkonu moci, či záležitosti komunity a kultúrnej identity. Našim poslaním je vytváranie podmienok, aby mladí ľudia mohli slobodne a aktívne prispievať k budovaniu takejto dobrej spoločnosti a aby tento ich príspevok bol prijímaný s rešpektom,“ hovorí Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie.

Žiadosti prijímame do 30. marca 2012. Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky a projektový formulár žiadosti sú k dispozícii tu.
foto: Street art communication - Street art communication 2009