neaktívne programy

Táto časť obsahuje informácie o programoch, ktorá Nadácia Intenda v minulosti realizovala, či už ako vlastné programy, alebo pod hlavičkou Nadačného fondu Telekom (ďalej NF T), ktorého bola nadácia v rokoch 2007-2012 správcom a zároveň tvorcom jeho programov. Programy sú radené v časovej línii zostupne.

 

ĎALEJ ZNIŽUJEME PRAHY (2012-2009)

Programom nadácia nadviazala na svoj prvý grantový program Znižujeme prahy, ktorým poskytovala podporu v rokoch 2004 - 2007. Výsledky externej evaluácie programu ako i zistenia z mapovania potrieb mladých ľudí presvedčili nadáciu o dôležitosti pokračovania v programe. Cieľom  programu bolo podporiť budovanie profesionálnych kapacít u „mladých“ organizácií, t. j. tých, ktoré operujú v oblasti nízkoprahových programov pre deti a mládež menej než 2 roky ako aj podporiť stabilné a rozvinuté organizácie poskytujúce nízkoprahové služby pre deti a mládež, predovšetkým tie, ktoré už boli podporené Nadáciou Intenda v minulosti a disponujú dokázateľnými profesionálnymi kapacitami. Organizácie ktoré sme dlhodobo podporovali nastúpili na viac zdrojové financovanie, podporu získavajú aj od miestnych a regionálnych samospráv ako aj iných nadácií. Z hľadiska limitovaného objemu zdrojov, ktorými nadácia disponuje a s tým spojené zaemranie sa na iné priority, bol program v roku 2012 ukončený.

V rámci programu Ďalej znižujeme prahy bolo rozdelených 168 563 € na 38 projektov. 

 

Podpora inovácií vo vzdelávaní / NF T (2011-2009)

Zámerom programu bolo priniesť do vzdelávacieho systému moderné formy výučby, zvyšujúce digitálnu gramotnosť u všetkých účastníkov vyučovacieho procesu, zavádzajúce informačné a komunikačné technológie ako bežnú súčasť vzdelávania a zároveň podporujúce partnerský vzťah a tvorivú spoluprácu medzi pedagógom a študentom. Postupne sa fokus zúžil na rozvoj aktívneho učenia a samostatného myslenia žiakov a študentov. Hlavným cieľom programu bol rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov II. stupňa základných škôl a rozvoj kritického myslenia u študentov stredných škôl. Aktualizované nastavenie programu sa snažilo reflektovať dôležité problémy a potreby vzdelávania na Slovensku - fakt že deti a mladí ľudia majú problém porozumieť zmyslu prečítaného textu, vyvodzovať z neho závery, či hľadať súvislosti. Slovenskí žiaci bez problémov pochopia a zreprodukujú jednoduché príbehy, návody či príkazy, nerozumejú však zložitejším textom, ktoré od nich vyžadujú vlastný úsudok. 
 
V programe Podpora inovácií vo vzdelávaní bolo rozdelených 130 000 € na 35 projektov.
 
 
 
Podpora znevýhodnených skupín / NF T (2011-2009)
 
Podpora bola rozdelená do dvoch samostatných programov a jednej individuálnej schémy:
 
Podpora mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
Hlavným zámerom programu bolo zvýšiť šance na plnohodnotný život pre mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením. Cieľom programu  bolo podporiť integráciu mladých ľudí so znevýhodnením do hlavného prúdu spoločnosti prostredníctvom zvýšenia dostupnosti moderných informačných a komunikačných technológií, rozvoja digitálnej gramotnosti a zručností práce s informáciami u cieľovej skupiny výzvy. Cieľom bolo tiež rozvíjanie procesov, ktoré stimulujú priamu alebo virtuálnu sociálnu interakciu medzi cieľovou skupinou programu a intaktnými skupinami v komunite, resp. vo virtuálnom priestore.  
 
Celkovo bolo podporených 23 projektov sumou 90 440 €.
 
Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením
Hlavným zámerom programu bolo zvýšiť šance na plnohodnotný život pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii a ľudí so sociálnym znevýhodnením. Cieľom programu bolo podporiť zvyšovanie kvality života sociálne izolovaných skupín spoločnosti prostredníctvom sprístupňovania dôležitých informácií a rozvoja zručností pri práci s nimi tak, aby sa zlepšili životné podmienky ľudí z okraja spoločnosti (predovšetkým v oblasti prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu, službám, rozvoju sociálnych vzťahov, kultúrnym príležitostiam a pod.), ďalej prostredníctvom rozvoja sociálnych a životných zručností cieľovej skupiny a edukácie a scitlivovania verejnosti v oblasti vyrovnávania šancí v prospech cieľovej skupiny výzvy. 
 
V programe Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením bolo medzi 49 projektov prerozdelených 164 500 €.
 
Podpora talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením
Hlavným zámerom individuálnej grantovej schémy bolo zvýšiť šance na plnohodnotný život stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorí majú potenciál na vlastný rozvoj, sú aktívni, talentovaní, ale oproti svojim rovesníkom sú znevýhodnení svojou sociálnou situáciou či zdravotným stavom. O podporu v rámci schémy sa mohli uchádzať študenti stredných škôl a vysokých škôl vo veku od 14 do 20 rokov, ktorí boli zdravotne, mentálne, zmyslovo alebo telesne znevýhodnení, alebo pochádzali zo sociálne nepriaznivých pomerov.
 
V rámci individuálnej grantovej schémy bolo podporených 44 talentovaných študentov celkovou sumou 25 850 €.
 
 
 
Prístup k informáciám pre znevýhodnených / NF T (2008-2007)
 
Cieľom schémy pre individuálnych žiadateľov bolo pomôcť zlepšiť prístup k informáciám zdravotne znevýhodneným deťom, mladým ľuďom a osobám, ktoré sa o nich starajú. V rámci tejto schémy bol podporovaný nákup kompenzačných pomôcok súvisiacich s informačno-komunikačnými technológiami. Využitie daných pomôcok muselo byť priamo spojené so získavaním informácií súvisiacich so vzdelávaním, výchovou a zamestnaním a s potenciálom pre dlhodobejšie využitie. 
 
Počas trvania schémy bolo podporených 88 zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí celkovou sumou 48 589 €.
 
 
 
Samostatné grantové kolá pre NF T (2008-2007)
 
Informácie ako most medzi generáciami
Cieľom podpory úvodného grantového kola NF T  bola podpora projektov, ktoré viditeľným spôsobom zlepšia kvalitu života ľudí z rôznych generácií. Projekty mali byť zamerané na sprostredkovanie výmeny informácií medzi skupinami, ktoré bežne spolu nekomunikujú s dôrazom na medzigeneračný dialóg a prostredníctvom multimediálnych technológií.
 
V 1. grantovom kole NF ST s názvom Informácie ako most medzi generáciami bolo podporených 21 projektov v celkovej sume 1 000 000 Sk (33 194 €).
 
IN*FORMÁCIE
Cieľom druhého grantového kola NF T bolo upozorniť verejnosť na to, že spoločnosť Slovak Telekom a Nadácia Intenda citlivo vnímajú problémy znevýhodnených ľudí a ponúkajú konkrétne riešenia. Zdravotne znevýhodnení ľudia tvoria najpočetnejšiu menšinu na Slovensku – každý desiaty z nás má osobnú skúsenosť s týmto typom znevýhodnenia. Cieľom tohto grantového kola bolo preto podporiť projekty, ktoré spájajú zdravotne znevýhodnené deti a mladých ľudí a ich rovesníkov pri riešení ich spoločných alebo nimi spoločne vnímaných problémov (v oblastiach vzdelávania a prístupu k informáciám, prvých pracovných skúseností, voľného času, životného štýlu, školy a rodiny). Cieľovou skupinou druhého grantového kola boli zdravotne znevýhodnené deti / mladí ľudia a ich zdraví rovesníci.  
 
Podporených bolo 13 projektov v celkovej sume 950 680 Sk (31 557 €).
 
Víťazstvá, kde niet porazených
Spoločnosť Slovak Telekom a Nadácia Intenda chceli pripomenúť, že základné olympijské ideály sú univerzálnymi hodnotami so silným humanistickým posolstvom, a preto by sme si ich nemali z času na čas iba pripomínať, ale pokúsiť sa toto posolstvo aktívne vo svojich životoch realizovať. Preto NF ST pri Nadácii Intenda v čase pred konaním XXIX. Letných olympijských hier vyhlásil grantové kolo, ktorého hlavným cieľom bolo aktívne šírenie informácií o globálnych olympijských ideáloch - prispievať k budovaniu mierového a spravodlivého sveta bez akejkoľvek diskriminácie, podpora vzájomného porozumenia, rozvoj priateľstva, solidarity a princípov fair play - a ich implementácia do každodenného života spoločnosti, a to prostredníctvom vzájomnej komunikácie a interakcie medzi rôznorodými skupinami (generáciami, rozličnými sociálnymi a etnickými skupinami) zdieľajúcimi rovnaký životný priestor prostredníctvom realizovania spoločných podujatí (športových alebo iných) na princípoch rozvoja vzájomného porozumenia, priateľstva a solidarity.
 
V grantovom kole Víťazstvá, kde niet porazených bolo rozdelených 1 500 000 Sk (49 791 €) pre 24 organizácií. 
 
Informácie, ktoré otvárajú príležitosti
Hlavným cieľom štvrtého grantového kola Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola podpora aktívneho vytvárania podmienok, ktoré prispejú k zlepšeniu prístupu k dôležitým informáciám a ich zdrojom mladým ľuďom žijúcim v sociálne znevýhodnenom prostredí. Ciele grantového kola: (1) Zvýšenie dostupnosti moderných informačno-komunikačných technológií, informačných zdrojov, rozvoj digitálnej gramotnosti a zručností zmysluplnej práce s informáciami u detí a mladých ľudí. (2) Podpora sprístupňovania dôležitých informácií a rozvoj zručností pri práci s nimi tak, aby sa zlepšia dostupnosť trhu práce pre mladých znevýhodnených ľudí  –  prvo- uchádzačov o zamestnanie.
 
V rámci grantového kola Informácie, ktoré otvárajú príležitosti bolo poskytnutých 39 833 € na 19 projektov. 
 
 
 
Podaj ruku (2007-2004)
 
Téma rozvoja dobrovoľníctva a podpory sociálnej súdržnosti rezonovala v potrebách identifikovaných počas okrúhlych stolov pričom ako potrebné boli označené: aktivizácia potenciálu mladých ľudí na komunitnej úrovni prostredníctvom ich zapájania do dobrovoľníckych aktivít, podpora filantropie a pozitívneho osobnostného rozvoja mladých ľudí, podpora empatie a vzájomnej pomoci medzi mladými ľuďmi. Na základe týchto zistení prišla nadácia v roku 2004 s programom zameraným na priamu podporu práce s dobrovoľníkmi v organizáciách a vyhlásila pilotné grantové kolo programu Podaj ruku. Cieľom bolo podporiť: vytváranie podmienok pre zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít v komunitách s dôrazom na aktivizáciu znevýhodnených mladých ľudí; podporiť systematickú prácu s dobrovoľníkmi a ich ďalšie vzdelávanie; podporiť organizácie, ktoré využívajú prácu dobrovoľníkov s dôrazom na vytváranie stimulujúceho prostredia a formovanie cielenej stratégie pre prácu s dobrovoľníkmi; podporiť zmapovanie a analýzu rôznych aspektov a prínosu dobrovoľníctva a možnosti jeho ďalšieho rozvoja v kontexte sociálnych a legislatívnych zmien v tejto oblasti na Slovensku.
 
V programe Podaj ruku bolo rozdelených 2 390 000 Sk (79 333 €) na 46 projektov.
 
 
 
Participácia (2006-2005)
 
Nadácia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila v roku 2005 grantový program Participácia zameraný na podporu projektov, ktorých cieľom bolo vytvoriť priestor pre aktívnu účasť mladých ľudí na verejnom živote a rozhodovacích mechanizmoch. Cieľom programu bolo podnietiť spoluprácu medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi miest a obcí vytváraním podmienok pre zvyšovanie participácie mladých ľudí vo veku 14 až 26 rokov na verejnom živote a rozhodovacích procesoch na úrovni obcí a miest. Východiskom bolo presvedčenie, že aktívne občianstvo a participácia na veciach verejných sú základným predpokladom pre rozvoj demokratickej spoločnosti a potenciálnym nositeľom prínosu pre všetky zúčastnené strany. 
 
V programu Participácia bolo podporených 41 projektov sumou 3 211 830 Sk (106 613 €).
 
 
 
Grant inštitucionálnej podpory (2006-2003)
 
Nadácia v rámci programu Grant inštitucionálnej podpory poskytla podporu pre organizácie, ktoré využívali priestory v jej vlastníctve. K organizáciám, ktoré v tomto uzavretom grantovom programe mohli žiadať o inštitucionálnu podporu, nadáciu viazal vzťah vyplývajúci z prevodu časti nehnuteľného majetku, ktorý bol predtým v správe Fondu detí a mládeže a ktorý tieto organizácie užívali. Forma podpory týchto organizácií sa zmenila z nepriamej kompenzácie na priamu formu finančnej podpory inštitucionálnych aspektov prostredníctvom prechodu na uzavretý grantový program. V rámci tohto programu bola udeľovaná priama podpora organizáciám, ktoré spĺňali ním zadefinované podmienky. Prostredníctvom inštitucionálnej podpory nadácia chcela vytvárať podmienky pre stabilné fungovanie organizácií a ich systematickú prácu v prospech mladých ľudí. Konečným cieľom bolo rozširovanie možností individuálneho osobného rozvoja mladých ľudí, podpora ich účasti na rozhodovacích procesoch a konštruktívne riešenie aktuálnych potrieb mladých ľudí a následne podpora vo vytváraní a realizácii dlhodobej a udržateľnej stratégie so zámerom reálne podporiť ich inštitucionálnu stabilitu a jej udržateľnosť.
 
V programe Grant inštitucionálnej podpory bolo prerozdelených spolu 4 072 683 Sk (135 188 € ) pre 29 organizácií.
V roku 2006 sme vytvorili strategické partnerstvo s 8 organizáciami poskytujúcimi služby deťom a mladým ľuďom. S organizáciami sme uzatvorili zmluvy na obdobie troch rokov, v celkovom objeme 3 396 509 Sk (112 743 €). 
V roku 2003 poskytla nadácia aj nefinančnú podporu (zvýhodnený nájom) v sume 2 706 831 Sk (89 850 €) pre 25 organizácií.  
 
 

ZNIŽUJEME PRAHY (2007-2004)

Program Znižujeme prahy bol prvým programom Nadácie Intenda. V septembri 2003, teda v čase, kedy bola filozofia nízkoprahových programov na Slovensku takmer neznáma, bola spustená prvá výzva. Na vzniku programu mali významný podiel zástupcovia slovenských organizácií zapojených do Poradného výboru programu (Nová nádej Slovensko, Detský fond SR, Domka a OZ Odyseus). Inšpirácia sa nachádzala aj v Českej republike, kde v tom čase už viac než desať rokov fungovali nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež. V rámci programu nadácia podporila organizácie, ktoré chceli rozširovať a skvalitňovať svoje služby. Zámerom bolo prostredníctvom podpory nízkoprahových zariadení a služieb pre mladých ľudí rozšíriť ponuku pre aktívne trávenie voľného času mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí, poskytnúť im bezpečný priestor a zároveň pomoc v každodenných starostiach a problémoch. Nadácii  bola za program Znižujeme prahy udelená Cena verejnosti pre najsľubnejší európsky prevenčný program roka 2004 - The Public European Crime Prevention Award 2004.

V rámci programu Znižujeme prahy bolo rozdelených 172 780 € na 41 projektov.