Nadačný fond Slovak Telekom podporí splnenie snov znevýhodneným talentovaným študentom

18.05.2009

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci schémy individuálnych žiadateľov Programu znevýhodnených skupín obyvateľstva Podporu talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením. Cieľom programu je zvýšiť šance na plnohodnotný život stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorí majú potenciál na vlastný rozvoj, sú aktívni, talentovaní, ale oproti svojim rovesníkom sú znevýhodnení.

 

Prostredníctvom podpory nákupu informačných a komunikačných technológií im chce Nadačný fond Slovak Telekom umožniť realizovať kvalitnejší rozvoj vlastného vzdelávania a dosahovania vlastných individuálnych cieľov s tým súvisiacich.

Celková výška alokácie pre individuálnu schému podpory pre rok 2009 je suma 13.300 €, pričom na jednu žiadosť bude poskytnutá podpora maximálne do výšky je 665 €.

O podporu môžu žiadať jednotlivci vo veku od 14 do 20 rokov, ktorí sú riadnymi študentmi strednej alebo vysokej školy zdravotne, mentálne, zmyslovo a telesne znevýhodnení alebo pochádzajú zo sociálne nepriaznivých pomerov.
Jednou z podmienok získania podpory je napísanie úvahy na tému „Sny nepoznajú prekážky“, v ktorej žiadatelia vyjadria motiváciu pre ich ďalšie štúdium a plány do života s prihliadnutím na svoj osobný životný príbeh.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda od 18. mája do 26. júna 2009. Podrobnosti o programe – podmienky podpory ako aj formuláre žiadostí sú k dispozícii na www.fondst.sk a priamo v Nadácii Intenda.

O Nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ prerozdelená suma 269 742,81 € (8,1 mil. Sk), prostredníctvom ktorej bolo podporených 99 projektov a 91 jednotlivcov z celého Slovenska.


Kontakt:
Mgr. Miroslav Palec
manažér programov
02/57297 246
fondst@intenda.sk
www.fondst.sk
www.intenda.sk