Nadačný fond Slovak Telekom podporí mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

16.04.2010
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje 11.grantové kolo, v ktorom podporí integráciu mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením do hlavného prúdu spoločnosti prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií. Tie v tomto programe slúžia ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život a k zvyšovaniu jeho kvality, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii).

 
Celkovo je pre toto grantové kolo vyčlenená suma 50 000 €,  pričom na jeden projekt  bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 5 000 €.  
 
O granty môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizácie, špeciálne školy (na mimoškolské aktivity), pričom primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 30 rokov s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením a organizácie, ktoré pre nich realizujú projekty.
 
Žiadosti prijíma Nadácia Intenda od 16. apríla do 28. mája 2010.
 
Podrobnosti o 11. grantovom kole nájdete na webovej stránke www.fondst.sk a priamo v Nadácii Intenda na Pražskej ul. č. 11 v Bratislave.
 
O Nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ pridelená suma 426 944,75 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 141 projektov 109 jednotlivcov z celého Slovenska.
 
Kontakt:
Mgr. Miroslav Palec
manažér programov NFST
02/57 297 246
fondst@intenda.sk