Nadačný fond Slovak Telekom podporí inovácie vo vzdelávaní

31.03.2009

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje šieste grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu inovácií vo vzdelávaní. Jeho cieľom je podporiť zavádzanie moderných foriem výučby využívajúcich informačné a komunikačné technológie. Celkovo je pre grantové kolo vyčlenená suma 50 000 €, pričom na jeden projekt bude poskytnutá podpora do výšky 6 600 €.

 

O grant zo šiesteho grantového kola môžu žiadať základné, stredné a špeciálne školy, občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace pri školách, ktoré chcú realizovať aktivity priamo zapájajúce žiakov a študentov do kreovania vzdelávacieho procesu. Špeciálny dôraz by mal byť kladený na rozvíjanie a vedenie partnerského dialógu medzi pedagógom a žiakom, na spoločnú tvorbu a realizáciu projektov. „Slovak Telekom dlhodobo podporuje rozširovanie digitálnej gramotnosti občanov a budovanie znalostnej ekonomiky na Slovensku. Tento rok vyhlásime už štvrtý ročník súťaže pre pedagógov a školy Cena Slovak Telekom, v ktorej oceníme pedagógov využívajúcich vo vyučovaní neinformatických predmetov moderné informačné a komunikačné prostriedky. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu pedagogickej verejnosti sme sa rozhodli zaradiť tému podpory inovácií vo vzdelávaní aj do oblastí, ktoré podporujeme prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom. Pedagógom tak rozširujeme možnosti získania finančných prostriedkov, pretože účasť v jednom projekte nevylučuje možnosť účasti v druhom. Práve naopak, ak pedagóg, respektíve škola získa grant na realizáciu projektu cez nadačný fond, prácu o tom, ako tento projekt realizovali môžu prihlásiť do súťaže Cena Slovak Telekom,“ uviedol Ján Kondáš, riaditeľ pre korporátnu komunikáciu Slovak Telekom.

Žiadosti o grant prijíma Nadácia Intenda od 1. apríla do 11. mája 2009. Podrobnosti o šiestom grantovom kole, grantové podmienky, ako aj projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii priamo v Nadácii Intenda alebo na stránke www.fondst.sk.


O Nadačnom fonde Slovak Telekom:
Poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom je prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslav Palec
manažér programov
Nadácia Intenda
Pražská 11
tel. č.: 02/57297 246
fondst@intenda.sk