NADÁCIA INTENDA PODPORILA NAJLEPŠÍCH DOKTORANDOV

08.12.2010
Dňa 7. decembra 2010 sa uskutočnila slávnostná prezentácia finalistov v programe Nadácie Intenda Podporujeme individuality. Hlavným zámerom programu je propagácia a posilnenie pozícií mladej vedy a výskumu v slovenskej spoločnosti prostredníctvom podpory najlepších interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy zameriavajú v poslednom ročníku štúdia na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je finančne podporiť po jednom najelitnejšom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Tých do programu nominovali ich školitelia.

 
Počas finálnych prezentácií rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre šiestich najlepších. Držiteľmi individuálneho grantu pre rok 2010 v sume 5.000 EUR pre každého, sa spomedzi 53 nominovaných stávajú:
 
Ing. Marcela Lauková (školiteľ: RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.) v oblasti prírodných vied
Ing. Peter Tatarko (školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.) v oblasti technických vied 
MUDr. Tomáš Toporcer (školiteľ: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.) v oblasti lekárskych vied 
Mgr. Peter Švík (školiteľ: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.) v oblasti humanitných vied 
Mgr. Lucia Najšlová (školiteľ: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.) v oblasti spoločenských vied 
Ing. Vladimíra Kňazovická (školiteľka: doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.) v oblasti pôdohospodárskych vied 
 
Veľmi si ceníme úlohu školiteľov v procese rozvoja poznania mladých vedcov, preto aj školitelia sú tí, ktorým patrí naše uznanie. Nadácia Intenda ocenila školiteľov podporených doktorandov spolu sumou 1980,00 EUR.
 
Doktorandi boli hodnotení na základe vopred stanovených kritérií v troch kolách. V prvom kole ich hodnotilo šesť subkomisií zostavených z radov školiteľov nominovaných doktorandov, následne v dvoch kolách hodnotila hlavná komisia, pričom body sa sčítavali. Členmi hlavnej hodnotiacej komisie pre rok 2010 boli prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - prorektor pre medzinárodné vzťahy na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, profesor na Ústave pre výskum srdca SAV a na LF UK v Bratislave; prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD. - prorektorka pre vzdelávaciu činnosť na Paneurópskej vysokej škole; prof. RNDr. René Matlovič, PhD - rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV; prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - prorektor pre vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy Slovenskej technickej univerzity a Ing. Jaroslav Juriga – člen Správnej rady Nadácie Intenda, riaditeľ odboru európskych vzdelávacích politík a programov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Súčasťou ocenenia od Nadácie Intenda je tiež členstvo v Klube individualít, ktorého členmi sa stávajú nielen podporení, ale aj ostatní finalisti programu. Ceníme si ich ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania, pretože reprezentujú excelentný potenciál slovenskej vedy. Hodnotiaca komisia programu vysoko oceňovala kvalitu ich projektov a finálových prezentácií. V niektorých vedných oblastiach boli bodové rozdiely medzi ocenenými a druhými v poradí veľmi tesné, čo poukazuje na vysokú kvalitu zúčastnených. Členmi klubu sa stávajú tiež:    
 
Mgr. Anna Smetanová (školiteľ: doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.) 
Ing. Boris Hudec (školiteľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
Mgr. Juraj Žiak (školiteľ: prof. PhDr. František Mihina, CSc.) 
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová (školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.) 
Ing. Peter Socha (školiteľka: doc. RNDr. Dana Urminská; CSc.) 
Ing. Barbora Lipovská (školiteľka: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.) 
 

„Našou ambíciou je prostredníctvom Klubu individualít nachádzať ďalšie možnosti podpory pre jeho členov, napríklad z prostredia firiem. Zároveň by sme boli radi, keby klub plnil funkciu neformálneho poradného výboru nadácie pri tvorbe nových programových nástrojov zameraných na efektívnu podporu mladej vedy na Slovensku. Okrem už povedaného je pre nás dôležité, aby sa prostredníctvom aktívnej existencie klubu posilnila kvalita spoločenskej diskusie o problémoch a potrebách mladých slovenských vedcov“, hovorí Bohdan Smieška, programový riaditeľ Nadácie Intenda.

 

Blahoželáme finalistom a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k priebehu a kvalite programu Podporujeme individuality, predovšetkým hodnotiteľom v subkomisiách a v hlavnej komisii za ich odborné prispenie k identifikovaniu tých najlepších z pomedzi nominovaných doktorandov v tomto roku. Ďakujeme tiež Paneurópskej vysokej škole za poskytnutie reprezentatívnych konferenčných priestorov.

 
Program Podporujeme individuality je financovaný z prostriedkov Nadácie Intenda. 
Autorom fotografií je pán Ferdinand Tisovič z tlačového odboru SAV.