Nadácia Intenda podporí doktorandov

03.08.2009 Nadácia Intenda po prvý raz vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií v rámci svojho nového grantového programu Podporujeme individuality. Cieľovými skupinami výzvy programu sú interní doktorandi, ktorí sa budú v období do konca roka 2010 venovať dokončeniu svojej dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa od nadácie individuálny grant vo výške 3.333 €, pričom celková finančná alokácia na program je 20.000 €. Uzávierka výzvy pre nominácie je stanovená na 31. október 2009. Všetky detailné informácie o cieľoch, nominačnom procese, ako aj špecifických podmienkach podpory je možné nájsť na internetovej stránke nadácie www.intenda.sk

Nadácia Intenda si cení ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp svojej jasnej vízie podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich predstavujú a reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na globálnej úrovni. „Tým najlepším chceme poskytnúť podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti“ uviedol programový riaditeľ nadácie Bohdan Smieška.
Špecifikom programu, ktorým chce Nadácia Intenda poukázať na naplnenie zámeru a identifikáciu tých najlepších z doktorandov, je zapojenie školiteľov. Predpokladom je aktívna účasť školiteľov nominovaných doktorandov v procese identifikácie, nominácie doktorandov a ich hodnotenia v subkomisiách v prvom kole hodnotiaceho procesu. V ďalšej fáze procesu bude nominácie posudzovať expertná hodnotiaca komisia, v ktorej budú mať zastúpenie reprezentanti kľúčových akademických a vedeckých inštitúcií. Tí vyberú na podporu po jednom najlepšom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Okrem finančnej podpory získajú ocenení doktorandi členstvo vo vznikajúcom Klube individualít pri Nadácii Intenda a prostredníctvom nadácie bude i naďalej propagovaný ich vedecký potenciál.

Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a odvtedy podporuje programy mladých ľudí a pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov. Zakladateľmi Nadácie Intenda sú Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Intenda doposiaľ podporila 236 projektov celkovou sumou 957 763 €. Za vlastný program Znižujeme prahy získala Nadácia Intenda v roku 2004 Cenu európskej verejnosti za najlepší prevenčný program roka udeľovaný sieťou European Crime Prevention Network, združujúcou všetky členské štáty EU.

Konzultácie v programe poskytuje:
Mgr. Zuzana Ivašková
koordinátor programu
tel. č. 02 / 57 29 72 51
e-mail: ivaskova@intenda.sk