naša činnosť

Nadácia Intenda svoju pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom podporou iniciatív mladých ľudí a pre mladých ľudí. Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom grantových programov, vlastných aktivít a strategických partnerstiev s organizáciami a spoločensky zodpovednými firmami. Grantové programy nadácie sú financované z výnosov z vlastného majetku a sú určené na realizáciu svojho poslania - projekty mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, podpory kultúry, umenia a vedy. Viac o fungovaní a poslaní nadácie nájdete v profile.

Od svojho vzniku v roku 2001 sme prerozdelili viac ako 2 345 000 EUR a podporili tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo 891 projektov organizácií a jednotlivcov.

10 rokov činnosti Nadácie Intenda (publikácia k 10. výročiu)

 
vznik
 
Zriaďovateľmi Nadácie Intenda sú Rada mládeže Slovenska, ŠRVŠ - občianske združenie a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
 
Vznik Nadácie Intenda bol vyvrcholením niekoľkoročného úsilia, vyvinutého predovšetkým Radou mládeže Slovenska, o zmysluplné využitie majetku bývalého Socialistického zväzu mládeže (SZM) v prospech mladých ľudí na Slovensku.
 
Po roku 1989 bol majetok SZM ústavným zákonom vyvlastnený a bola vytvorená Nadácia detí a mládeže, kam bol majetok vložený. Táto nadácia však bola zrušená a následne sa v roku 1993 vytvoril štátny Fond detí a mládeže. Fond mal za úlohu spravovať majetok štátu, plniť úlohy tretieho sektora a pritom bol konštituovaný ako podnikateľský subjekt. Fond sa však  „preslávil“ aktivitami, ktoré z bohatého majetku SZM odčerpali podvodným spôsobom jeho značnú časť. Podstatnou ideou vytvorenia nadácie, ktorej zriaďovateľmi sa v roku 2001 stali Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva, bolo úsilie zachrániť aspoň torzo z majetku po bývalom SZM, ktoré sa ešte nepodarilo nevýhodne rozpredať.  Nadácia bola zaregistrovaná 18.7.2001 pod číslom 203 / Na-96/ 621. Ustanovujúcim poslaním nadácie bolo prostredníctvom podpory konkrétnych aktivít rozširovať možnosti individuálneho osobného rozvoja mladých ľudí, podporovať účasť mladých v rozhodovacích procesoch a konštruktívne prispievať k riešeniu aktuálnych potrieb mladých ľudí.
 
Vláda SR odsúhlasila v roku 2001 prevod majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže na nadáciu. Prevod majetku pokračoval postupne až do konca roka 2005. Celkový prevádzaný majetok pozostával z 28 nehnuteľností a 100 percentného podielu v akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s., ktorej je odvtedy nadácia jediným akcionárom.
 
Nadácia Intenda zisk z prenájmov a iného zhodnocovania jej zvereného majetku rozdeľuje prostredníctvom grantov na realizáciu svojho poslania - projekty mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, podpory kultúry, umenia a vedy.

 

2003 - 2008

Súčasťou tvorby nadačnej identity bolo pomenovanie základných hodnôt, o ktoré sa nadácia pri svojej činnosti opiera. Je to dôvera v schopnosť mladých ľudí pomáhať sebe a spoločnosti, a to aj nezištne; v to, že zmeny sa dejú v komunitách, v ktorých mladí žijú alebo sa do nich zapájajú; presvedčenie o hodnote iniciatívy, skúsenosti, rozmanitosti, transparentnosti a partnerského prístupu; v potrebu sprístupňovania príležitostí a presvedčenie o hodnote synergického efektu spolupráce.

Nadácia Intenda sa ako jediný subjekt začala systematicky venovať už v roku 2003 podpore nízkoprahových zariadení, pre deti a mladých ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii alebo v ohrození, poskytujúcich pomoc pri prekonávaní náročných životných situácií a to prostredníctvom medzinárodne oceneného programu Znižujeme prahy (ECPA, 2004). Podporili sme dobrovoľníctvo mladých a starostlivosť organizácií o svojich dobrovoľníkov (program Podaj ruku). Záleží nám tiež na inštitucionálnom rozvoji organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi, ktoré sme v minulosti podporili prostredníctvom Grantov inštitucionálnej podpory. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR sme realizovali program Participácia, ktorý umožňoval zapájanie mladých do verejného života na miestnej úrovni. Viac informácií o realizovaných aktivitách nájdete vo výročných správach.

 

2009 - súčasnosť

V novembri 2008 schválila správna rada nadácie novú komplexnú programovú stratégiu na roky 2009 - 2011, ktorú vypracovalo programové oddelenie. Kľúčovými podkladmi pre novú stratégiu popri zisteniach z mapovania potrieb mladých ľudí (pozri kótu č. 41.) boli predovšetkým výsledky z externých / interných vyhodnotení dovtedajších programov a zistenia z aktuálnych výskumov a prieskumov v oblasti mladých ľudí. Dôležitou súčasťou tvorby stratégie bol osobný profesionálny vklad pracovného tímu programového oddelenia. 
 
Na základe spracovaných preferencií recipientov mapovacieho procesu a všetkých ostatných zistení sa nadácia rozhodla budovať a prepojiť nové / inovované programy s dvoma základnými kategóriami: KOMUNITA a IDENTITA. Tieto dve kategórie predstavujú možnosť nachádzania univerzálneho, spoločného pre všetkých aj mladých ľudí. Zároveň  oba tieto pojmy predstavujú mnohoznačnosť a jedinečnosť, ktorú predstavujú mladí ľudia, ktorí sú nespochybniteľne prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou komunít. Mladí ľudia si formujú svoju autentickú, individuálnu aj skupinovú identitu v komunitách a na základe tohto procesu, ako aj rozvoja vlastného poznania, potom sami tieto komunity spätne ovplyvňujú.
 

V súčasností je obsahový rámec podpory zameraný na rôzne oblasti, ktoré sú reprezentované samostatnými grantovými programami. Viac informácií o aktuálnych programoch nájdete TU.

 

 

Nadačný fond Telekom (2007-2012)

Nadácia Intenda sa stala v roku 2007 správcom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda na základe výberového konania na partnerskú mimovládnu organizáciu, ktoré vypísala Spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Cieľom tohto výberového konania bol výber partnera pre zabezpečovanie a realizáciu aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti firmy a filantropie. Nadácia Intenda, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s grantovými mechanizmami a prerozdeľovaním financií, sa na základe výsledkov tendra stala správcom Nadačného fondu Slovak Telekom. Nadácia Intenda a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. uzatvorili dňa 25.7.2007 Zmluvu o vytvorení nadačného fondu.

Poslaním nadačného fondu bolo otvárať svet informácií pre všetkých  s cieľom prostredníctvom grantových programov a správy individuálnych žiadateľov podporovať vybrané aktivity zdravotne, sociálne alebo inak znevýhodnených ľudí a zlepšiť ich prístup k užitočným informáciám. Prerozdeľovanie podpory z nadačného fondu sa riadilo vopred zverejnenými podmienkami a pravidlami. Systém správy nadačného fondu bol postavený na transparentnom a efektívnom prerozdeľovaní financií, na prepracovanom systéme hodnotenia a na dôslednom monitoringu uskutočnených projektov. Za týmto účelom bol vytvorený Programový výbor. Pre potreby nadačného fondu bola zriadená web stránka www.fondst.sk,  na ktorej boli k dispozícii vždy aktuálne informácie, podmienky, pravidlá podpory ako aj výsledky hodnotenia jednotlivých grantových kôl a individuálnej schémy.
 
V roku 2008 sai rozšírila pôsobnosť nadačného fondu o dve nové témy – oblasť inovácií vo vzdelávaní a oblasť podpory pre súčasné formy umenia, čo vyústilo do tvorby a schválenia samostatných grantových programov, ktoré boli spustené od roku 2009.   
Z dôvodu rozšírenia oblastí podpory a vzniku grantových programov bolo preformulované aj poslanie: "Účelom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda je prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do nej inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a  ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom grantových programov a správy agendy individuálnych žiadateľov."  Viac o programoch NF T.
 
Činnosť Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda bola ukončená v auguste 2012.

Prostredníctvom fondu vzniklo 265 výnimočných projektov a podporených bolo 136 individuálnych žiadateľov celkovou sumou viac ako 960.000 EUR. 

 

napísali o nás

Prešovský večerník 11.9.2013
TASR 31.8.2013
GipsyTV 21.8.2013
Webnoviny.sk 5.8.2013
Piešťanský denník 4.8.2013
Gemerland.sk 4.8.2013
Prešovský večerník 30.7.2013