Grantová podpora Nadácie Intenda v roku 2014

31.01.2014

Nadácia Intenda nadväzuje aj v roku 2014 na doterajšiu podporu mladých ľudí prostredníctvom vlastných grantových programov. Našou ambíciou je i naďalej prispievať k vytváraniu podmienok, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti a zároveň aby mali príležitosť aktívne sa podieľať na utváraní jej charakteru.

Prostredníctvom grantových kôl v roku 2014 poskytneme opäť finančnú podporu pre rôznorodé iniciatívy mladých ľudí a pre mladých ľudí.

 

V programe Rozvíjame občiansku identitu sa zameriavame na tvorivé kultivovanie mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň podporujeme mobilizáciu mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti.

V aktuálnom grantovom kole sa zameriame na niekoľko udalostí, ktoré nemožno nechať nepovšimnuté. V roku 2014 si pripomíname 100 rokov od vypuknutia Veľkej vojny, neskôr známej ako prvá svetová vojna. Vojna viedla k zániku troch európskych impérií a otriasla základmi voľného svetového obchodu. V prvej svetovej vojne možno hľadať aj pôvod nacistického a sovietskeho režimu, ktorých stret vyústil do druhej svetovej vojny. Utópie režimov o absolútnej kontrole sa prekrývali na území dnešnej Ukrajiny. Krajiny, ktorá v súčasnosti prechádza ťažkou skúškou občianskej spoločnosti. Aký zmysel má poznanie a porozumenie širších historických súvislostí pre našu žitú prítomnosť? Na základe čoho sa utvára kolektívna pamäť? Je možné bez poznania, porozumenia, pamäte vytvárať udržateľný koncept občianskej spoločnosti? Aj tieto otázky nás zaujímajú pri chystanej výzve...

Výzva na predloženie projektových žiadostí v 6. grantovom kole bude vyhlásená 14. februára 2014.

Celkový objem finančných prostriedkov výzvy je 30 000 €.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je  3 000 €.

 

V programe Podporujeme súčasné umenie sa snažíme podnietiť k realizácii ambicióznych umeleckých projektov, posilniť povedomie verejnosti o súčasnej umeleckej scéne a rovnako tak prispieť k rozvíjaniu mladého publika - v snahe pomôcť mu nájsť vnútorné rozlišovacie mechanizmy pri orientácii v oblasti umenia, kultúry a života spoločnosti vôbec.

Očakávame umelecké projekty študentiek a študentov vysokých umeleckých škôl, ktorí v čase výzvy pracujú na realizácii svojich bakalárskych a magisterských diplomových prác. Tým najlepším poskytneme podporu na rôzne aspekty verejnej prezentácie ich diplomových výstupov. Ďalej  sú vítané umelecké projekty mladých umelkýň a umelcov do 30 rokov, ktorí sa nachádzajú na začiatku svojej dráhy. Najlepším Intenda poskytne štartovné na rozbeh ich umeleckého pôsobenia. A do tretice sú žiadané kolektívne projekty začínajúcich iniciatív na poli tvorby, produkcie či prezentácie súčasného umenia a kultúry.

Výzva na predloženie projektových žiadostí v 6. grantovom kole bude vyhlásená 17. marca 2014.

Celkový objem finančných prostriedkov výzvy je 20 000 €.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je :

1) 500 € pre cieľovú skupinu č.1, študentiek a študentov vysokých umeleckých škôl;

2) 1 000 € pre cieľovú skupinu č.2, jednotlivcov - mladých umelkýň a umelcov do 30 rokov;

3) 1 500 € pre cieľovú skupinu č.3., kolektívne (kolaborujúce) iniciatívy.

 

 

V programe Oživujeme verejný priestor je naším zámerom inšpirovať mladých ľudí k realizácii svojich nápadov v prirodzenom prostredí komunity. Sprievodným zámerom programu je prispieť k sociálnej revitalizácii verejného priestoru, ktorý vnímame ako kľúčový z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.

Podpora z programu je umožnená popri občianskych združeniach a neziskových organizáciách aj pre neformálne zoskupenia mladých ľudí. Vítané sú všetky projekty smerujúce k naplneniu cieľov programu, teda neformálne kultúrne aktivity mladých ľudí realizované vo verejnom priestore, aktivity referujúce ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného prostredia, tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí vo verejnosti dostupnom priestore -  rekreačný šport, hry, súťaže a pod, generačná a medzisektorová spolupráca na sprístupňovaní zanedbaného verejného priestoru a i.

Výzva na predloženie projektových žiadostí v 6. grantovom kole bude vyhlásená 14. apríla 2014.

Celkový objem finančných prostriedkov výzvy je 10 000 €.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je  500 €.

 

O všetkých ďalších detailoch – cieľoch podpory, grantových podmienkach, výške finančnej alokácie a pod. - vás budeme priebežne a v dostatočnom predstihu informovať na tejto stránke i na našom facebooku.  

A to nie je všetko. Čoskoro prinesieme informácie o ďalších možnostiach podpory pre rok 2014, ktoré pripravujeme.